Повече био и български продукти в училищните схеми

Публикуване е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.

В постановлението е предвидено приемът на заявления за одобрение на доставчици по двете училищни схеми за учебната 2024/2025 година да бъде удължен от 1 май до 30 юни. Това се налага поради краткия времеви период, в който измененията и допълненията в наредбата следва да бъдат обнародвани в Държавен вестник.

С предложените изменения на наредбата според МЗХ се цели увеличаване дела на местните и биологично произведени продукти в доставките на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в страната. Затова в проекта на постановление е предложено през новия програмен период, който започва от учебната 2023/2024 година, броят на доставките на биологично произведени продукти да бъде 9 доставки от общо 50 за цялата учебна година и за двете групи хранителни продукти, вместо досегашните 4-6 бр. биологични доставки. Предвидено е също така не по-малко от 26 от конвенционално произведените и всички биологични плодове и зеленчуци, доставяни по схемите, да бъдат произведени от български земеделски стопани. Новото изискване заменя досегашното ½ от доставките на плодове и зеленчуци да бъдат от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) На следващо място изискването за регистрация по Наредба № 3 от 1999 г. ще се отнася не само за конвенционално произведените плодове и зеленчуци, а и за всички биологично произведени. По този начин ще се увеличи делът на всички български местно произведени плодове и зеленчуци.

Следваща цел на промените в наредбата е разширяването на асортимента на продуктите за разпространение сред децата и учениците. Предвидено е включването на нов вид плодове, като допустими за доставка в образователните институции в страната – малини и боровинки в порция по 0,125 гр., не повече от 4 доставки годишно общо.

Сред целите на проекта е възможността за директното закупуване на продуктите от признати групи/организации на производители, което е в унисон с националната политика за сдружаване на земеделските производители.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X