Пълен обзор: Всички държавни помощи в земеделието, които ще действат през новия програмен период

Статистиката показва, че те настигат по обем директните плащания

Ако се разгледа абсолютно цялата подкрепа в сектор земеделие за периода до 2029 г. излизат ценни данни. Държавните помощи ще бъдат в следните направления:

Управление на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия или неблагоприятни метеорологични условия, както и при болести по растенията и животните.

Помощи, насочени към гарантиране на качеството на земеделската продукция и хуманно отношение към животните.

Инвестиционни помощи.

Помощ за участие в изложения.

Данъчни облекчения.

Минимални помощи от типа de minimis.

Извънредни помощи – при необходимост.

Държавни помощи в сектор растениевъдство

Насърчаване производството и използването на висококачествени семена и посадъчен материал.

Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи.

Компенсиране на разходите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.

Компенсиране разходите за изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за  контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta – оранжерийно производство.

Компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, приравнени на природни бедствия;

Сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.

Съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

Помощи в сектор животновъдство

Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.

Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете.

Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите.

Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни.

Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и семейства в резултат на  природни бедствия

Помощи, които ще се предлагат в двата сектора – растениевъдство и животновъдство

Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

Технически помощи за участия в изложения.

Помощи в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани – Временна рамка.

Минимални помощи от типа de ninimis

Колко са изплатени държавни помощи през 2023 г.

Общият изплатен ресурс по мерките за държавно подпомагане (в т.ч. данъчни облекчения) е 862 874 371 лв.

Секторната подкрепа през 2023 г. е била 55% за растениевъдство и 45% за животновъдство.

Изплатеният ресурс по схеми за държавни помощи през 2022 е  бил повече – 943 061 579, сумата е по-голяма  заради действащи две извънредни мерки във връзка с Ковид кризата и войната в Украйна.

Какво реши Законът за държавния бюджет на България за 2024 г.?

450 350 000 лева ще бъдат заделени за държавни помощи и преходна национална помощ – по бюджета на ДФ „Земеделие“.

100 000 000 лева ще бъдат за отстъпка от стойността на акциза на газьола, използван в земеделието.  Предвидено е намаление на приходната част на бюджета във връзка с преотстъпването на корпоративния данък.

Какво бе записано в законодателството?

Ще действат:

Временна рамка за  мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията (ABER)

Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията към помощ de minimis

Регламент (ЕС) 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар

Регламент (ЕС) 1408/2013 на Комисията към помощта de minimis в селскостопанския сектор

Насоки за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони.

А сега помощите по сектори:

Държавни помощи в сектор растениевъдство

Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.

Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи.

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).

Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция.

Какво ще предоставя поотделно всяка една помощ.

Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

Тя е за насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена и посадъчен материал

Годишен бюджет и продължителност:

1 200 000 лева утвърдени от УС на ДФЗ за 2024 г.

Прилага се до края на 2029 година.

Размер на помощта: 100 % от реално извършените разходи за извършваните от ИАСАС дейности по сертифициране и от лицата по чл. 6, чл.7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името и под контрола на ИАСАС.

Приемливи разходи: разходите по мерките за контрол във връзка със Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, извършвани от ИАСАС: полска инспекция, вземане на проби, лабораторни анализи, последващ контрол

Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени с природни бедствия

За компенсиране на щетите, претърпени от земеделските стопани при отглеждане на земеделските култури, които щети са настъпили в резултат на тежките метеорологични условия и са унищожили продукцията на 100%.

Годишен бюджет и продължителност:

3 500 000 лева утвърдени от УС на ДФЗ за изплащане на компенсации по щети настъпили през 2023 г.

Нотифицирана до края на 2027 година.

Размер на помощта: до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година.

ВАЖНО! Държавната помощ се намалява с 50%, освен ако се предоставя на земеделски стопани, които са сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство.

Помощ за компенсиране на разходите, свързани с мерки по национаната програма за контрол на почвени неприятели по картофити от сем. Телени червеи.

Годишен бюджет и продължителност:

Прогнозен бюджет за 2024 г. – 2 000 000 лева

Прилага се до края на 2029 година.

Размер на помощта: 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, в размер до 1 200 лева с включен ДДС на хектар.

Приемливите разходи: разходите за продукти за растителна защита, разрешени за употреба за контрол и ограничаване разпространението на почвени вредители по картофите от сем.

Телени червеи (Elateridae)

ВАЖНО! От 2023 г. по регламент не се изисква доказването на т.нар. стимулиращ ефект и се допускат разходи за съответната година преди подаване на заявлението.

Помощ за ограничаване на разпространението на вредители по трайните насаждения през зимния период.

За семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза.

Годишен бюджет и продължителност:

10 000 000 лева утвърдени от УС на ДФЗ за 2024 г.

Нотифицирана до края на 2029 година.

Размер на помощта: 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения, но не повече от:

– до 140 лв. на ха с ДДС, за продукти за растителна защита, които

се прилагат през есента в периода на масов листопад;

– до 380 лв. на ха с ДДС, за продукти за растителна защита, които

се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките.

Приемливите разходи: разходите за разрешени продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения, описани в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Помощ за компенсиране на разходите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на доматен миниращ молец.

Годишен бюджет и продължителност:

500 000 лева – прогнозен бюджет за 2024 г.

Нотифицирана до края на 2029 година.

Размер на помощта: 100 % от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии за домати (зеленчуци), но не повече от 3 500 лв./хектар, с включен ДДС.

Приемливите разходи: – феромонови уловки за контрол/улавяне на доматен миниращ молец, вкл. капан и феромони; биологични агенти – за биологичен контрол на доматен миниращ молец; – продукти за растителна защита, разрешени в България за контрол на доматен миниращ молец.

Помощ за сетрифициране на стопанства в сектор плодове и зеленчуци по стандарта СТАНДАРТА GLOBAL G.A.P.

Годишен бюджет и продължителност:

100 000 лева – утвърден бюджет за 2024 г.

Нотифицирана до края на 2029 година.

Размер на помощта: за максимален период от 7 години за „ново участие“ или започнало по предходната схема за държавна помощ и е ограничена до:

– 1 500 лв., с включено ДДС, на бенефициент годишно.

– 6 000 лв., с включено ДДС на група/организация годишно.

Приемливи разходи: разходите по въвеждане на добри земеделски практики спрямо изискванията на стандарт GLOBAL G.A.P., и  допълнителни модули към него (например GRASP), по-специално такси за регистриране на производителя или групата/организацията в базата данни на GLOBALG.A.P. и получаване на GLOBALG.A.P. номер –GGN, универсален идентификационен номер на всеки производител; извършване на сертификационен одит/инспекция;  издаване на сертификат GLOBALG.A.P/сертификационна такса.

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство.

За насърчаване на земеделските стопани за доброволно застраховане на селскостопанска продукция.

Годишен бюджет и продължителност:

3 000 000 лева – утвърдени за 2024 г. от УС на ДФЗ.

Нотифицирана до края на 2026 г.

Размер на помощта при  плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури и тютюн – увеличен размер – до 70 % от стойността на застрахователната премия при 6 % тарифно число при 10 000 лева на хектар застрахователна сума/30 000 лева на хектар при оранжерийните, но не повече от 420 лева на хектар (1 260 лева на хектар при оранжерийните);

При зърнени и маслодайни култури – увеличен размер – до 50 % от стойността на застрахователната премия при 6 % тарифно число при 1 800 лева на хектар застрахователна сума, но не повече от 54 лева на хектар.

Приемливите разходи са разходите по застрахователни полици, с които се компенсират щети, причинени от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития

Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна продукция

За подпомагане на земеделски стопани, за инвестиции за машини, оборудване, линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки, за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

Размер на помощта: максималният интензитет на помощта е до 50 % от допустимите разходи за един инвестиционен проект за един бенефициент, но не повече от 120 000 лв.

През 2023 г. е усвоен финансов ресурс в размер на 6 387 521 лв. за 84 проекта от прием 2022 г.

Приемливите разходи са за закупуване или инсталиране на машини, оборудване и линии за подготовка за продажба(приемане, сортиране, калибриране, пакетиране/опаковане, етикитиране), Закупуване и/или инсталиране на машини за охлаждане и съхранение (хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумтейнери, техника и оборудване за складиране, бокспалети, каси/щайги). Закупуване и/или инсталиране на машини за защита от слана и градушки.

Държавни помощи в сектор животновъдство

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.

Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете.

Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните;

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите.

Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия;

Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни;

Помощ за инвестиции – кланични пунктове, мини мандри, доилни съоръжения.

Помощ за хуманно отношение към птиците

Бюджет и продължителност: за шестгодишния период на действие 2024-2029 г. бюджетът възлиза на около 242 000 000 лева.

Размер на помощта: максималният интензитет на помощта не може да надвишава 100% от допустимите разходи на животинска единица на година

Приемливите разходи: стандартните животновъдни практики, които се прилагат в сектора на птицевъдството са съобразени изцяло с действащите разпоредби на законодателство в областта на хуманното отношение при отглеждане на птици, като се прилагат мерки (за поне 5 годишен период), които надхвърлят стандартите, а именно:

– използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;

– осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;

– подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (за доставки до кланица)

– намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни материали.

Помощ за хуманно отношение към свинете

Бюджет и продължителност: за шестгодишния период на действие 2024-2029 г. бюджетът възлиза приблизително на 250 000 000 лева.

Размер на помощта: максималният интензитет на помощта не може да надвишава 100% от допустимите разходи на животинска единица на година.

Приемливите разходи: за мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в европейското и националното законодателство за минимални изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине:

– Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт;

– Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;

– Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 mg

Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

За подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор, чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени организации;

Годишен бюджет и продължителност:

9 000 000 лева – прогнозен бюджет за 2024 г.

Нотифицирана до края на 2029 година.

Размер на помощта:

– до 100 % от административните разходи по създаване и поддържане на родословна книга;

– до 70 % от разходите по изпитвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните

Приемливите разходи: за създаване и поддържане на електронна родословна книга (разработена със специализиран софтуер) и  определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Помощ за компенсиране на разходите, свързани с изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните

За земеделски стопани в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози;

Годишен бюджет и продължителност:

Прогнозен бюджет за 2024 г. – 20 000 000 лв.

Помощта е нотифицирана до края на 2029 г.

Размер на помощта: до 100 % от допустимите разходи под формата на субсидирана услуга – помощта е за консултантски услуги и не включва директни плащания към бенефициентите, а се изплаща на доставчика на услуги.

Приемливите разходи: покриване на допустими разходи за предоставените услуги, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма.

Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия

Годишен бюджет и продължителност:

250 000 лева –бюджет за 2024 г. за компенсиране на щети през 2023 г.

Нотифицирана до края на 2029 година.

Размер на помощта: до 100% от разходите за компенсиране на щети

Приемливите разходи: за щети по унищожени пчелни семейства вследствие на неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие – тежка суша;  щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери вследствие на природни бедствия – земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари възникнали по естествен път

Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни

За подпомагане на земеделските стопани чрез предоставяне на субсидирани услуги за отстраняване и унищожаване на мъртви животни. Помощта е насочена към животновъди микро-, малки и средни предприятия.

Размер на помощта:

-до 100 % от разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни, когато помощта се финансира от такси или задължителни вноски, предназначени за финансиране на унищожаването на такива мъртви животни, при условие че тези такси или вноски са ограничени само до сектора на месото и са наложени директно на този сектор; и до 100 % за разходите за отстраняване и унищожаване на мъртви животни, когато въпросните мъртви животни задължително подлежат на изпитвания за ТСЕ или в случай на огнище на болест по животните, които са посочени в списъка на болестите по животните, съставен от Световната организация за здравето на животните, или за болестите по животните и зоонозите, изброени в Приложение III към Регламент (ЕС) № 2021/690 на Европейския парламент и Съвета.

Приемливите разходи: за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на мъртви животни от животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД; за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на мъртви животни по чл. 141, ал. 1 от ЗВД, както и на зародишни продукти, суровини.

Помощ за инвестиции в кланични пунктове

 За бенефициенти, които са собственици/наематели на животновъдни ферми (земеделски стопани и организации на производители) за изграждане на кланични пунктове за едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ) на територията на ферма и/или закупуване на мобилни такива.

Размер на помощта:

максималния интензитет на помощта е до 50 % от допустимите

разходи за един инвестиционен проект за един бенефициент, но не повече от 90 000 лв.

През 2023 г. е усвоен финансов ресурс в размер на 33 290 лв. за 1 проект от прием 2022 г.

Приемливите разходи: изграждане на кланичен пункт с хладилно оборудване; приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт; изграждане на площадка за позициониране на мобилни фургони и хладилни съоръжения с и без осигурена електрическа и ВИК инсталации и/или съоръжения за опазване на околната среда; закупуване на технологично оборудване свързано с дейностите по добив и транжиране на месо в кланичния пункт; закупуване на мобилен кланичен пункт с хладилно оборудване.

Инвестиции за купуване или изграждане на обекти за преработка или обработка на сурово мляко – мини мандри

 За малки и средни предприятия – земеделски стопани и групи или организации на производители, които произвеждат качествени храни от животински произход, отговарящи на изискванията на националното законодателство за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Размер на помощта: максималния интензитет на помощта е до 50 % от допустимите разходи за един инвестиционен проект за един бенефициент, но не повече от 60 000 лв.

През 2023 г. е усвоен финансов ресурс в размер на 215 610 лв. за 5 проекта от прием 2022 г.

Приемливите разходи: изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри), изграждане на площадка за позициониране на мобилни фургони и хладилни съоръжения, основен ремонт на съществуваща сграда с цел приспособяването ѝ за нуждите на обекта за преработка и/или обработка на сурово мляко, закупуване на мобилен фургон или модулна конструкция за нуждите на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко, за купуване на оборудване за преработка на мляко и производство на млечни продукти.

Инвестиции за купуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко

Бенефициенти могат да са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители.

Размер на помощта: максималния интензитет на помощта е до 50 % от допустимите разходи за един инвестиционен проект за един бенефициент, но не повече от 25 000 лв.

През 2023 г. е усвоен финансов ресурс в размер на 1 232 840 лв. за 65 проекта от прием 2019, 2021, 2022 г.

Приемливите разходи: съоръжения за добив на мляко (стационарни/мобилни доилни инсталации, оборудване, съоръжения), оборудване на помещения за съхранение на мляко, (вана/танк, мивка, хладилник), съоръжения за захранване/хранене с мляко.

Хоризонтални помощи

– Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

– Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”

– Държавна помощ за участие в изложения

– Минимални помощи de minimis

– Извънредни мерки: помощи в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна и помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури.

Помощи за инвестиции в стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

За насърчаване инвестициите на земеделските стопани в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция (първично селскостопанско производство)

Продължителност: до 31.12.2029 г.

Размер: интензитетът на помощта е увеличен от 50% на 65 %

от настоящата стойност на допустимите активи. стойността на допустимите активи е увеличена от 500 000 евро на 600 000 евро.

Приемливи разходи: нови сгради и нова земеделска техника.

ВАЖНО! Изменено е данъчното законодателство в края на 2023 г., схемата е пренотифицирана и се прилага за корпоративния данък за данъчните години от 2023 г. до 2029 г. включително.

Данъчното облекчение за данъчна 2029 г. ще се ползва с подаване на годишната данъчна декларация през 2030 г. Инвестицията следва да бъде извършена в срок до края на 2030 г.

Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола

ВАЖНО! С цел да се продължи прилагането на мярката са предприети действия за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Освен удължаване на срока на прилагане – до 31.12.2026 г., не се предвижда промяна в параметрите, условията и механизмите за предоставяне и контрол.

Отстъпката не може да превишава разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво (21 евро за 1000 литра).

Приемливи разходи: разходите за закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство

Срокът за корекции на технически грешки в описите на фактури от заявления за Кампания 2023 г. е до 19.04.2024.

 Помощ за участие в изложения

За насърчаване на малки и средни предприятия от първичното селскостопанско производство и от преработката на селскостопански продукти за покриване на разходите, свързани с участие в изложения.

Достъп до помощта имат онези бенефициенти, които спазват развъдна програма за дадена порода животни/ отглеждат земеделски култури и са ангажирани в сектора на преработката на земеделски продукти.

Утвърден бюджет за 2024 г. до 3 500 000 лв

Приемливи разходи: (до 100% от допустимите

разходи) за такси за участие; разходи за път и разходи за транспортиране на животни и на продукти; за разходи за публикации и уебсайтове за обявяване на събитието; за наем на изложбени помещения и щандове и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.

Схемата е пренотифицирана до края на 2029 г. и ще се прилага в растениевъдство, животновъдство и преработка.

Минимални помощи DE MINIMIS – съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 г.  (изменен с Регламент (ЕС) № 2019/316)

За кризисни ситуации, за които не е предвидено друго подпомагане с държавни средства.

Размер: до 25 000 евро за период от три последователни бюджетни години. При прилагането на този тип помощи е необходимо да се спазва и национален таван, определен с Регламент (ЕС) № 1408/2013

Минимални помощи DE MINIMIS – съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 (предишен Регламент (ЕС) № 1407/2013)

Нов хоризонтален регламент за минимална помощ е Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта de minimis, който е в сила от 01.01.2024 г.

Лимит: Новото е, че е увеличен таванът на помощта за едно и също предприятие от 200 000 EUR на 300 000 EUR.

Период: считано от 1 януари 2024 г., помощта de minimis може да бъде  отпусната в размер до 300 000 EUR за период от 3 години преди  датата на предоставянето ѝ.

Периодът от три години вече следва да се оценява периодично. т. е. вече не е приложим терминът „три данъчни години“

Помощи в подкрепа на ликвидността за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна

Това е временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“)  за животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн; за отглеждащи пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.

Срокът за подаване на заявленията бе до 09 април 2024 г.

В случай, че към датата на прием на заявленията няма постановяване на положително решение на ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации, то той се осъществява под условие.

Интензитет на помощта: нормативно определен е лимит за едно стопанство до 280 000 евро за целия период на прилагане на Временната рамка (март 2022 г. – юни 2024 г.);

По отношение на мярката за производителите на зърнени и маслодайни култури  ЕК вече постанови положително решение за съвместимост с правилата за държавни помощи.

Очаква се и положителното решение на ЕК по нотифицираната схема за плодове, зеленчуци, животни, пчелни семейства.

Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване

Това е към временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Кризисна рамка с цел да продължи подкрепата и през 2024 г. за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване;

През 2023 г. по мярката са изплатени : 10 663 836 лв. на 1 009 земеделски стопани.

Интензитет на помощта: предвижда се помощта да покрие до 80 % от разходите за напояване за реколта 2024 г.

Таван на помощта – за едно предприятие е до 280 000 евро.

Изготвен е проект на нотификация за 2024 г.

Кои са актуалните срокове по схемите

Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ – краен срок: 09.04.2024 г.

“Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2024 година

начален срок: 01.11.2024 г. краен срок: 25.11.2024 г.

„Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.„

Срокове за кандидатстване:

краен срок: 30.10.2024 г.

„Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“

Срокове за кандидатстване:

краен срок: 31.07.2024 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X