Европарламентът прие измененията в ДЗЕС 1 за съотношението за добро земеделско и екологично състояние

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на
правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1) С Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията (2) се определят правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Съгласно този стандарт се изисква поддържането на постоянно затревени площи въз основа на съотношение на постоянно затревените площи спрямо земеделска площ, което трябва да се сравни с референтната 2018 г. Когато съотношението на постоянно затревените площи спрямо земеделската площ е намаляло с повече от 5 % в сравнение с референтната 2018 г., съответната държава членка трябва да наложи задължение за повторно преобразуване на земя в постоянно затревени площи или за установяване на постоянно затревени площи за някои или за всички земеделски стопани, разполагащи със земя, която е била преобразувана от постоянно затревени площи в земя за друг вид ползване.
(2) Селскостопанските системи в някои държави членки бяха засегнати от структурни промени, дължащи се по-специално на намаляването както на стадата добитък, така и на броя земеделски стопани, специализирани в животновъдството. В резултат на това нуждата от фураж за добитък намаля и земеделските стопани преориентираха дейността си от постоянно затревени площи и тревни фуражни култури към култури, различни от необходимите за
изхранване на добитъка. При наличието на подобен избор за земеделските стопани става все по-трудно да спазват задължението за установяване или възстановяване на постоянно затревени площи, като същевременно поддържат икономическата си жизнеспособност. Тъй като преминаването от животновъдство към отглеждане върху обработваема земя на други култури, различни от необходимите за изхранване на добитъка, се извършва след
2018 г., е възможно произтичащите от това структурни промени в селскостопанските системи (и свързаните с тях трудности) да са добили пълна видимост едва наскоро.
(3) За да се гарантират еднакви условия на конкуренция между различните държави членки, засегнати в различна степен от такива структурни промени, държавите членки следва да разполагат с възможност да извършат през програмния период 2023—2027 г. еднократна корекция на референтното съотношение, с която да се отрази намаляването на
постоянно затревените площи поради структурни промени в техните селскостопански системи, настъпили от 2019 г.
нататък. За да се гарантира, че тази корекция остава пропорционална и съобразена с основната цел на стандарт 1 за ДЗЕС, корекцията следва да бъде ограничена до промените в размера на постоянно затревените площи, настъпили
поради структурните промени в селскостопанската система на съответната държава членка. С цел да се осигури
съгласуваност между оценките на структурните промени в селскостопанските системи и намаляването на размера на постоянно затревените площи държавите членки следва да основават своите оценки на най-актуалните налични данни. За основа на своите оценки те следва да използват период от пет последователни години, който започва не
по-рано от 2019 г.
Макар референтните и годишните съотношения на постоянно затревените площи да се определят въз основа на декларираните размери на постоянно затревените площи, опитът показва, че е възможно наличието на постоянно
затревени площи, които не са били декларирани за директни плащания през дадена година, a са регистрирани като земеделски площи в системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), създадена съгласно член 68 от
Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета (3). Тези недекларирани постоянно затревени площи допринасят в еднаква степен за запазването на въглеродните запаси, каквато е и основната цел на стандарт 1
за ДЗЕС. С оглед на пропорционалността на прилагането на стандарт 1 за ДЗЕС — по-специално по отношение на задълженията за повторно преобразуване на земя в постоянно затревени площи или за установяване на постоянно затревени площи, държавите членки следва да разполагат с правото да решат, че тези задължения се налагат само на
равнището на отделните стопанства дотолкова, доколкото необходимостта от повторно преобразуване на земя в
постоянно затревени площи или установяване на постоянно затревени площи през дадена година надвишава размера на постоянно затревените площи, които са регистрирани като земеделски площи в СИЗП, но не са декларирани за
директни плащания през същата година. За да се гарантира правилно количествено определяне, следва да се вземат предвид само недекларираните постоянно затревени площи, които остават регистрирани като земеделски площи в СИЗП.
(5) Когато земеделските стопани са почистили изоставени площи с цел производство на полски култури, общата земеделска площ може да се увеличи и това да доведе до намаляване на годишното съотношение на постоянно
затревените площи под прага съгласно стандарт 1 за ДЗЕС, установен в приложение III към Регламент
(ЕС) 2021/2115. Тъй като обаче това намаляване би било предизвикано не от преобразуването на постоянно затревени площи в земя за друг вид ползване, а от увеличаването на общата земеделска площ, държавите членки
следва да разполагат с правото да решат да наложат на равнището на отделните стопанства задължения за повторно
преобразуване или задължения за установяване на постоянно затревени площи само доколкото намаляването на съотношението на постоянно затревените площи през дадена година с повече от 5 % — на равнището, на което се
прилага стандарт 1 за ДЗЕС, не се дължи на увеличаването на общата земеделска площ.
(6) Следва да се предвидят допълнителни дерогации от задължението за налагане на равнището на отделните стопанства
на задължение за повторно преобразуване на земя в постоянно затревени площи или за установяване на постоянно
затревени площи в случаите, когато намаляването на съотношението на постоянно затревените площи под прага от
5 % не се дължи на преобразуване на постоянно затревени площи в земя за друг вид земеделско ползване, като например обработваема земя или трайни насаждения.
(7) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 следва да бъде съответно изменен.
(😎 Тъй като правилата, установени в настоящия регламент, определят дали за референтната 2024 г. на равнището на отделните стопанства трябва да бъдат наложени задължения за повторно преобразуване, или задължения за
установяване на постоянно затревени площи, е важно тези правила да бъдат установени възможно най-скоро, за да се даде възможност за подходящо планиране от страна на земеделските стопани и за разглеждане от компетентните
органи. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(9) Тъй като референтната 2024 г. започна на 1 януари 2024 г., член 1, точки 2 и 3 от настоящия регламент следва да се прилагат от 1 януари 2024 г., за да се гарантира правната сигурност за земеделските стопани и другите бенефициери,
за които се отнася стандарт 1 за ДЗЕС,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2022/126
Член 48 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 се изменя, както следва:
1) след параграф 1 се вмъква следният параграф:
„1а. Когато размерът на постоянно затревените площи, посочени в параграф 1, втора алинея, буква а), е намалял поради структурни промени в селскостопанските системи на дадена държава членка, предизвикани от значително
намаляване на животновъдното производство, което на свой ред е довело до значително намаляване на потребностите от фураж и паша на добитъка в тази държава членка, съответната държава членка има право да
извърши през програмния период 2023—2027 г. еднократна корекция на референтното съотношение, установено съгласно параграф 1, с която да се отрази намаляването на размера на постоянно затревените площи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X