Много плащания предстоят през май. Какво да очакват земеделците?

През май предстои плащане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци (ПиЗ). През този месец се очаква още да бъде изплатено и окончателното плащане по схемата за основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ).

Индикативният график на ДФЗ показва още, че през май се планира да бъдат направени плащания по всички еко схеми, а именно:

-Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ)
-Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната
инфраструктура – (Еко-БРЕИ)
-Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и
органично наторяване – (Еко-ЗВПП)
-Еко схема за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП)
-Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения – (Еко-ТН)
-Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП)
-Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ)
-Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури – (Еко-РОК)

По отношение на агроекологичните интервенции, през май се планират следните плащания:

-Насърчаването използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (СККУ)

-Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство (СЗМ)

-Насърчаване на естественото опрашване (Опрашване)

-Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии (ПЗП-деградирали)

-Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР)

Очакват се още плащания по 4 биологични интервенции, а именно:

-Биологично растениевъдство (БР)
-Биологично растениевъдство в преход (БРП)
-Биологично пчеларство (БП)
-Биологично пчеларство в преход (БПП)

Тук ДФЗ отбелязва, че оторизациите по интервенции, при които са налице площи/животни/пчелни семейства заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство ще бъдат извършени, едва след като бъдат извършени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Да 15 май трябва да бъде направено и плащането по „украинската“ помощ.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X