С 20 млн. евро повече по подмярка 4.2 на Програмата за селските райони

До 426 280 028,74 лева да достигне общият бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. – това е една от промените в нови насоки на управляващия орган. Те са публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи до 22 февруари. Друго предложение е срокът за прием на проектни предложения да се удължи до 31 март 2022 година.

С измененията във финансовата част средствата от европейските фондове ще достигнат до 380 760 350,34 лева, а националното съфинансиране, което е 15% – до 45 519 678,40 лева.

„След обявяване на процедурата за прием на проектни предложения, от някои от организациите, осъществяващи своята дейност в отрасъл селско стопанство и преработка, постъпиха предложения за удължаване на периода на прием на проектни предложения, което да осигури възможност за качествена подготовка на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-4.015 и тяхното подаване в електронната система ИСУН 2020 – казва се в доклада от Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“.

По-нататък Иванова пише още: „С увеличението на бюджета ще се осигури допълнителна възможност за финансиране на проектни предложения, отчитайки необходимостта от финансов ресурс в условията на предизвикателствата пред които е изправен преработвателния сектор във връзка с пандемията от КОВИД 19“.

Тя припомня още, че по силата на нормативни документи на редица европейски институции крайният срок за извършване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се удължава до 31 декември 2025 г.

Експертката се мотивира, че наличието на остатъчен финансов ресурс от бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и традиционно високият интерес към възможностите за подпомагане по подмярката са предпоставка за увеличаване на бюджета по процедурата, както и удължаване на периода на прием на проектни предложения.

Иванова посочва още, че в текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е предвидена възможност за промяна на условията за кандидатстване, за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата и за удължаване на срока за подаване на проектни предложения.

Проектът на заповед беше публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения в съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X