ЕК ще предложи обвързващи цели за намаляване на пестицидите

Европейската комисия планира да определи обвързваща цел на ниво ЕС за намаляване на пестицидите с 50% до 2030 г., но да остави на държавите-членки свобода да определят своите собствени национални цели. Това е написано в изтеклото предложение за преразглеждане на рамката на ЕС за пестицидите, съобщи EURACTIV.

Изпълнителната власт на ЕС има за цел да преразгледа Директивата за устойчива употреба на пестициди, за да я приведе в съответствие с целите на Европейската зелена сделка, която вече има амбицията да намали наполовина употребата и риска от химически пестициди в своята стратегия за хранителна политика „От фермата до трапезата“.

Приемането на тази преразгледани правила е предвидено за 23 март, съгласно най-новата работна програма на Комисията.

Целта за намаляване на употребата на пестицидите вече беше включена в стратегията „От фермата до трапезата“, но основният нерешен въпрос е дали целта да стане правно обвързваща или да се следва чрез системи за консултации и насърчаване на нови техники за намаляване на употребата на пестициди.

Според изтеклия проект, Европейската комисия иска да предложи целите да бъдат правно обвързващи на ниво ЕС с държавите-членки, които обаче могат да се отклонят от нивото от 50% в рамките на параметрите на обвързваща формула.

„Тази формула позволява на държавите-членки да обосноват промените в  обстоятелства на национално ниво от 2011 г. насам и историческия напредък в определянето на национални цели“, се казва в документа.

Въпреки това, държавите-членки не могат да определят национални цели, които са по-ниски от 45%, освен ако не успеят да докажат, че избраното ниво е оправдано от фактори, като например поява на нови вредители.

Държавите от ЕС също така са свободни да определят цели, които надхвърлят посочените в регламента.

Препоръките на Европейската комисия могат да бъдат отхвърлени

Очаква се държавите-членки да съобщят на Комисията две национални цели за намаляване – една за употребата и риска от химически растителни продукти и втората за употребата на по-опасни химикали. Те трябва да бъдат придружени от подробни данни, които позволяват проверка дали необходимите условия са налице.

Националните планове за действие, които включват целите за намаляване и подробностите за планирания напредък, трябва да бъдат публикувани на уебсайт и да се актуализират на всеки пет години от всяка държава-членка.

След като ЕК получи плановете ще прегледа посочените две национални цели за намаляване на употребата на пестициди до 2030 г., както и обосновките за всякакви дерогации, се казва в изтеклия проект.

В случай, че Комисията не е доволна от целите, съобщени от дадена страна, тя може да издаде публична препоръка с искане за увеличаване на процентите.

От държавата-членка обаче ще зависи дали да коригира целите за намаляване на употребата на пестициди в съответствие с предложенията на Комисията или да отхвърли препоръките, но се изисква обосновка за подобно поведение.

Очаква се също така Комисията да обоснове увеличаването на целите в определени случаи, както и да публикува тенденциите, свързани с целите за намаляване на пестицидите на Съюза за 2030 г.

Забрана на всички пестициди в градските райони 

Проектопредложението включва също така амбициозна забрана на всички химически пестициди в чувствителни зони, като обществени паркове или градини и градски зелени площи, както и зони, използвани предимно от уязвими групи.

Дерогации могат да бъдат предоставяни от компетентните органи за ограничен период от време, който никога не надвишава 120 дни.

Процесът за издаване на разрешение за използване на пестициди в чувствителна зона трябва да следва специфични изисквания за прозрачност, като например съобщаване на  периметъра на зоната, която ще бъде третирана с химикали.

Пръскането с пестициди също ще бъде забранено, освен при определени обстоятелства, например, когато няма жизнеспособен алтернативен метод на приложение.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X