Правителството одобри удължаване на обратното начисляване на ДДС за зърно и технически култури

Със свое решение правителството одобри подаването на Искане за дерогация от разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС) за удължаване на срока за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури с цел предотвратяване на данъчните нарушения, съгласно чл. 395, ал. 1 от същата Директива до 31 декември 2025 г. Исканата дерогация ще даде възможност на България да продължи да противодейства на данъчните злоупотреби.

Предлаганият механизъм на обратно начисляване на ДДС по отношение на горепосочените стоки, предвижда мярката да продължи да се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получателят е регистрирано за целите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице в България, а доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Получателят по доставката ще има право на приспадане на ДДС за стоките, при наличие на законовите условия за това.

Прилагането на обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и предложеното удължаване на срока на прилагане на механизъма е съобразен с принципа за пропорционалност. Имайки предвид размера на загубите, в резултат на данъчните злоупотреби в областта на ДДС, исканата дерогация спазва принципа за пропорционалност. Мярката ще продължи да се прилага за определени категории стоки, най-често използвани в схеми за данъчни измами и отклонение от данъчно облагане; няма да засяга икономическите субекти от другите държави членки; ще се прилага само за доставките, извършвани на територията на България към регистрирани по ЗДДС лица; няма да засяга лицата, които прилагат специалния режим за малките предприятия в България.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X