Как ще се прилагат правилата по ПРСР през преходния програмен период до 2025 г.

Европейската комисия обясни как ще се прилагат правилата по Програмата за развитие на селските райони през следващите преходни години. Това стана по време на съвместно заседание на Европейската комисия с Групата за граждански диалог по стратегическите планове и хоризонталните въпроси на Общата селскостопанска политика (ОСП). Председател на заседанието беше Катрин Желан-Ланел, директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

По време на срещата, която се състоя онлайн, служителят на ЕК представи информация за преходните правила относно многогодишните задължения и тяхното паралелното изпълнение между периодите на финансиране 2014-2022 г. и 2023-2027 г. Въпросният период от време е с продължителност 3 години, т.е. от началото на 2023 г. до края на 2025 г., когато изтичат правилата N+3 на програмите за развитие на селските райони (ПРСР). Има две възможности:

При първия вариант изпълнението на ПРСР се удължава: Ангажиментите за плащания, свързани с животните и площите, продължават да се изпълняват по ПРСР след 2023 г., най-късно до 2025 г. Продължаването на ангажиментите по ПРСР води до удължаване на кръстосаното съответствие. Следователно „старите“ правила се прилагат за „старите“ задължения, които се плащат по ПРСР. За фермерите това означава, че не могат да прекратят ангажиментите си преди края на преходния период. В същото време бенефициентите, които получават подкрепа по Стратегическия план на ОСП за новите ангажименти, трябва да спазват новите условия – директните плащания/екосхемите и интервенциите по чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Регламента за стратегическия план.

При втория вариант е предвидено прехвърляне на финансови средства: Разходите за текущи многогодишни ангажименти по ПРСР се пренасят към стратегическия план на Общата селскостопанска политика (ОСП) и се включват в планирани интервенции или като самостоятелна преходна интервенция. Правилата за обвързаното подпомагане се прилагат и тук, но фермерите могат да се оттеглят, ако не са съгласни с новите условия, като в такива случаи се прилага клауза за преразглеждане. Държавите членки трябва да информират земеделските стопани за опцията, която ще се прилага, преди да започне периодът за кандидатстване.

По отношение на субсидиите, които не са свързани нито с площ, нито с животни, службите на Комисията обясниха, че като базови условия съответните разходи са предвидени в стратегическия план на ОСП и че мярката трябва да е съвместима със Стратегическия план по ОСП и съответната интервенция в плана. Размерът на приноса на Европейския земеделски фонд за развитие за всяка интервенция трябва да бъде в съответствие със стратегическия план за ОСП и Регламент (ЕС) 2115/2021. Освен това за тези мерки трябва да се избягва двойно финансиране от държавите-членки и бенефициерите. Следователно от 2023 г. земеделските стопани, в съответствие с финансовите правила, не следва да подават заявления за поемане на задължения, които се финансират по ПРСР, нито пък да поемат задължения, които се финансират по стратегическите планове.

Участник в онлайн срещата повдигна въпроса, че прилагането на добрите земеделски и екологични условия GAEC 8 (4% от допустимата земя е определена за опазване на биоразнообразието и ландшафта) през преходния период 2023-2025 г. за новите интервенции по стратегическите планове не е съвместимо с изискванията на мерките по ПРСР. Приспособяването към новите условия за мерките по ПРСР може да донесе положителни ползи за биоразнообразието и известна гъвкавост на ПРСР би била полезна, според участника в дискусията. От своя страна служителят на Комисията посочи, че е наясно с този проблем и с факта, че прилагането на новата условност може да повлияе на изпълнението на текущите ангажименти по ПРСР. Този въпрос ще бъде актуален само до края на 2025 г. и поради тази причина субсидията по ПРСР няма да бъде коригирана, стига да са изпълнени новите условия.

По отношение на въпроса, дали дотирането на средства за инвестиции в напояване е приемливо или не, службите на Комисията отговориха, че в ПРСР и в стратегическите планове е посочено, че това е възможно. Необходимо е обаче специално внимание, за да се избегне двойното финансиране за една и съща дейност.

По въпроса дали старият бюджет на ПРСР може да се използва до края на 2025 г. за финансиране на райони с природни ограничения, службите на Комисията отговориха, че това е възможно, както е посочено в първия вариант за преходните правила, при който изпълнението на ПРСР се удължава. По тази мярка обаче подкрепата се предоставя веднъж годишно и тя няма нито многогодишен, нито ангажиментен характер. Освен това плащанията за районите с природни ограничения не могат да бъдат прехвърлени.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X