БАК иска сериозни промени при второто обсъждане на Националния план за възстановяване

Предлага промяна на критерии и нов начин на точкуване

Българска аграрна камара – БАК, изпрати становище до министъра по второто обществено обсъждане на проекта на насоки по процедурата за инвестиции в технологична и екологична модернизация от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) .

Членуващите 13 утвърдили се през годините организации от подсекторите на земеделското производство уточняват, че изразяват интересите на над 10 000 български земеделски производители.

Предлага се инвестиции да могат да бъдат представени не от кандидати до 40 г., а от кандидатите до 50 г. включително. Като точките за този критерии да бъдат 5, както е било записано в проекта на насоки от април 2023.

Относно проектни предложения, представени от кандидати – жени да не се намаляват точките от 5 на 3, а освен това критерият да се обвърже с референтен период/година, в който управителят/собственикът на стопанството е жена. Така ще се избегне изкуствено създаване на условия за подпомагане, по аналогия на критерия за кандидати с история като земеделски стопани.

За парите…

БАК предлага заявеният размер на инвестиционните разходи да се раздели на под-критерии:  Да има инвестиции със заявен размер на инвестиционните разходи от 30 000 до 300 000 лв. , които  получават 20 т., и със заявен размер на инвестиционните разходи от 300 000 до 700 000 лв., които получават 5 т.

При ПИИ със заявен размер на инвестиционните разходи над 700 000 лв. точките да се изчисляват като от максималният брой точки „5“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 700 000 лв. на 100 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

За точките…

БАК смята, че  даването на повече точки за секцията от 30 000 до 300 000 лв. ще даде възможност на повече малки земеделски производители от всички сектори, особено на тези от сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“, да получат предимство и да реализират необходимите им инвестиции в стопанствата.

Предлага се още критерият за финансовото състояние на кандидата, което обезпечава реализирането на инвестициите, да се раздели на два под-критерия. Първият да бъде сега предложеният на база на съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичния размер на нетни приходи от продажби на продукция на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.). Първият под-критерии да предоставя максимален брой точки – 10 т.

Вторият под-критерии да бъде на база на съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичния размер на оперативната печалба на кандидата от три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.). Вторият под-критерии да предоставя максимален брой точки – 15 т. Това ще позволи по-доброто и прецизно приоритизиране на проектите и ще се постигне целенасочено и ускорено усвояване на бюджета по направлението.

Мотивите: Предходният опит от програмните периоди свидетелства как проекти с нежизнени финансови показатели блокират финансов ресурс.

Предлага се за инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ точките да  бъдат 20, а не 15.

За  приоритетите…и машините

Предлага се още приоритет да се присъжда за ПИИ, в които повече от 50 % от одобрените за подпомагане разходи са за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

Основен мотив за предложението е, че подготовката и изпълнението на инвестиции в изграждане на фотоволтаични системи е времеемък процес, който ще излезе извън рамките на периода за изпълнение на инвестициите по НПВУ.

Относно недопустимите разходи БАК смята, че следва да бъде по-ясно разписан текста на т. 6 от 13.3. „За да се гарантира недопускане на финансиране за един и същ тип инвестиционен разход по ПВУ и ПРСР 2014-2020 г., ще се извършва контрол на бенефициент/краен получател на ниво конкретен тип инвестиционен разход, например: трактор/трактор, сеялка/сеялка, култиватор/култиватор. Тип инвестиционен разход, одобрен за подкрепа от ПРСР 2014-2020 г., няма да бъде допустим за подпомагане по ПВУ. Контролът ще обхване крайните получатели на помощта по процедурата, на етап одобрение на ПИИ. Проверката ще се извършва служебно от ДФЗ“.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X