Размерът на субсидиите за застрахователни премии в размер на 65 на сто от премията за земеделски култури и животновъдство е предвиден с проекта на наредба на Министерския съвет по искане на министъра на земеделието и развитието на селските райони, поставен в петък в списъка на Правителствения законодателен център.

Като източник на финансиране е посочено, че в проектозакона за бюджета за 2024 г. са планирани 920 милиона PLN за застраховане на селскостопански култури и добитък.

Според данните за застраховане на земеделски култури със субсидии към държавния бюджет, съгласно Оценката на въздействието на нормативната уредба на Регламента, площта на застрахованите култури е приблизително 4,07 милиона хектара годишно и се сключват приблизително 218 хиляди договора за застраховане на земеделски култури. Броят на застрахованите животни е около 22,5 милиона животни годишно, а броят на договорите е около 882. „Земеделските производители, ползващи застраховане на реколтата и добитъка със субсидия от държавния бюджет, представляват около 17 на сто от земеделските производители със стопанства с площ над 1 дка земеделска земя“ – се посочва в мотивите на наредбата.

През 2022 г. приблизително 760 милиона PLN са изразходвани за субсидии за застрахователни премии, като максималното ниво на субсидии за застрахователни премии, т.е. 65% от премията.

Проектът на наредба предвижда отпускане на субсидии от държавния бюджет за премии за сключване на застрахователни договори от земеделски производители със застрахователни компании за: земеделски култури (зърнени култури, царевица, рапица, ряпа, хмел, тютюн, смлени зеленчуци, овощни дървета и храсти, ягоди, картофи, захарно цвекло или бобови растения от сеитба или засаждане до прибиране на реколтата) срещу риск от щети, причинени от ураган, наводнение, проливен дъжд, градушка, мълния, свлачище, лавина, суша и негативни ефекти от презимуване или пролетна слана в размер на 65% от приноса към 1 дка отглеждане; добитък (говеда, коне, овце, кози, птици или свине) от риск от щети, причинени от ураган, наводнение, проливен дъжд, градушка, мълния, свлачище, лавина и в резултат на клане по необходимост в размер на 65% от премията за 1 глава.

Регламентът влиза в сила 14 дни от датата на публикуване.