2023 г.: 30% спад на цените на зърнените култури, предприемаческият доход намалява с 66.6%

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10 445.9 млн. лв., което е с 19.1% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в цените с 15.0% и на намаление при обемите с 4.8%.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 6 982.4 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2022 г. с 28.1%, дължащо се на значителен спад в цените – с 24.2%, както и на по-слабо намаление на обемите – с 5.1%. Спадът на цените на растениевъдната продукция е в резултат от намалението на цените на зърнените култури с 30.0% и на техническите култури – с 26.7%.

Спрямо предходна година се наблюдава увеличение на цените на зеленчуците с 12.2% и на  плодовете – с 17.7%. Намалението на обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на  спада на обемите на техническите култури с 20.4% в резултат на по-ниските добиви през 2023 година.

Спад в обемите се наблюдава и при плодовете и зеленчуците респективно с 8.7% и 3.3%, докато при зърнените култури се регистрира увеличение с 3.0%.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 569.2 млн. лв. и отбелязва увеличение от 10.1% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръст в цените с 13.7%, докато при обемите се наблюдава намаление от 3.2%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2023 г. средства за текущо потребление  достига 6 327.1 млн. лв., което е с 9.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление  на цените с 5.0% и спад при обемите с 4.7%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2023 г., достига 4 118.8 млн. лв. и е с 30.4% по-ниска от 2022 година. Намалението е в резултат на спад на цените с 26.8%, и на обемите – с 4.9%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 27.1%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход – с 38.0%, което е в резултат на спада на цените на продукцията в селското стопанство спрямо 2022 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2023 г. намалява спрямо 2022 г. с 66.6%.

Източници на информация
Основни източници на информация са статистическите наблюдения, проведени от НСИ, и  наблюденията на отдел „Агростатистика“ в МЗХ. Използвани са и данни на Държавен фонд „Земеделие“ (Разплащателна агенция) за финансовото подпомагане в селското стопанство

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X