Според ЕК: Какво представляват новите геномни техники (НГТ)?

Буквалните отговори на ЕК на въпроси за НГТ през 2023 г.

Защо ЕК смята, че на така получени растения не трябва да се извършва оценка на риска и те могат да бъдат етикетирани по същия начин като конвенционалните

Новите геномни техники (НГТ) са иновативни инструменти, които могат да спомогнат за повишаване на устойчивостта и издръжливостта на нашата продоволствена система и да подкрепят целите на Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до тапезата“.

Те позволяват точно и ефикасно разработване на подобрени растителни сортове, които могат да бъдат устойчиви на изменението на климата и на вредители, нуждаят се от по-малко торове и пестициди или гарантират по-високи добиви.

Всяка от тези техники може да се използва по различни начини за получаване на различни резултати и продукти. Някои от промените в получените чрез НГТ продукти могат да се срещат и в природата или да бъдат получени посредством конвенционални методи за размножаване. Други продукти могат да претърпят множество и значителни изменения. В повечето случаи тези нови техники водят до по-целенасочени, точни и по-бързи промени в сравнение с конвенционалните техники на размножаване или установените геномни техники.

Защо се нуждаем от НГТ?

С появата на селското стопанство хората са постигнали подобрение на семената, плодовете и зеленчуците още от началото на отглеждането им. Растенията са кръстосани и селектирани, за да се постигнат правилните характеристики, с цел получаване на по-добри култури. Новите геномни техники ни позволяват да направим точно същото, но по-бързо и с по-голяма точност. С техниките се определят и селектират правилните характеристики от собствената ДНК на растението или от сходно растение. След това селекционерите на растения могат да използват НГТ за разработване на нови характеристики или за подобряване на съществуващите растения с по-голяма точност и бързина, в сравнение с конвенционалните техники за размножаване.

Как ще бъдат третирани получените чрез НГТ растения съгласно новото законодателство?

НГТ представляват различни техники, които променят генетичния материал на даден организъм. Те не са съществували през 2001 г., когато беше прието законодателството на ЕС относно генетично модифицираните организми (ГМО).

Понастоящем растенията, получени от НГТ, подлежат на същите правила като ГМО.

За да се отразят по-добре различните рискови профили на получените чрез НГТ растения с предложението се създават два различни начина за пускане на пазара на тези растения.

Получените чрез НГТ растения, които могат да се срещат в природата или чрез конвенционално размножаване, ще подлежат на процедура за проверка въз основа на критериите, определени в предложението. Получените чрез НГТ растения, които отговарят на тези критерии, се третират като конвенционални растения и следователно са освободени от изискванията на законодателството за ГМО. Това означава, че за тези растения не трябва да се извършва оценка на риска и те могат да бъдат етикетирани по същия начин като конвенционалните растения.

Изискванията в настоящето законодателство за ГМО ще се прилагат за всички останали получени чрез НГТ растения. Това означава, че те подлежат на оценка на риска и могат да бъдат пуснати на пазара само след процедура за издаване на разрешение. За тези растения ще има адаптирани методи за откриване и изисквания за наблюдение.

Отнася ли се настоящото предложение до всички НГТ?

Не. Настоящото предложение се отнася само до растенията, произведени чрез целенасочена мутагенеза и цисгенеза , както и до производните им хранителни и фуражни продукти. Целенасочената мутагенеза предизвиква мутации в генома без въвеждане на чужд генетичен материал (напр. промените се правят в рамките на един и същ растителен вид).

Цисгенезата е въвеждане на генетичен материал в организъм реципиент от донор, който е полово съвместим с реципиента (напр. промените се правят между естествено съвместими растения).

Предложението не включва растения, получени от НГТ, с които се въвежда генетичен материал от некръстосани видове (трансгенеза). Тези техники остават предмет на съществуващото законодателство в областта на ГМО.

Как НГТ могат да бъдат от полза за земеделските стопани, потребителите и гражданите?

НГТ могат да допринесат за прехода към по-устойчиво селско стопанство и продоволствена система и да спомогнат за намаляване на външните зависимости на ЕС от производството на селскостопански хранителни продукти. С НГТ могат да се подкрепят тези цели по множество начини, като се облагодетелстват различни участници по цялата хранителна верига.

Земеделските стопани биха имали полза от увеличената наличност на растения, пригодени за задоволяване на нуждите на сектора, като например устойчивост спрямо изменението на климата, устойчивост на вредители, подобрен добив и намалена нужда от торове и пестициди.

Потребителите ще могат да избират измежду повече хранителни продукти с подобрен вкус, по-добри хранителни свойства или по-ниски нива на алергени, като същевременно купуват продукти, които са допринесли за устойчивостта.

И накрая, производителите и търговците могат също така да открият предимства в намаленото използване на природни ресурси и намалените емисии, свързани с транспортирането на храни и характеристики, улесняващи преработката.

Защо Комисията предлага това ново законодателство?

След приемането на законодателството на ЕС в областта на ГМО през 2001 г. и особено през последното десетилетие бяха разработени различни НГТ въз основа на напредъка в биотехнологиите.

За да се постигне по-добро разбиране на всички тези скорошни постижения, през ноември 2019 г. Съветът поиска от Комисията да представи проучване относно НГТ

В проучването на Комисията от 2021 г. се стига до заключението, че настоящите правила — главно съществуващото законодателство в областта на ГМО — изостават от научния и технологичния напредък и не улесняват в достатъчна степен разработването и пускането на пазара на получени чрез НГТ иновативни продукти. ЕС се нуждае от адаптирана рамка за безопасни растения, получени чрез НГТ, в полза на земеделските стопани, потребителите и околната среда.

Поради това със законодателното предложение се установява регулаторна рамка за получените чрез НГТ растения и производните им продукти. В него се предлагат различни процедури за пускане на пазара на получените чрез НГТ растения.

Какви доказателства използва Комисията, за да изготви това законодателно предложение?

Комисията разчита на научни консултативни органи на равнище ЕС. Въпросите, свързани с безопасността, бяха разгледани задълбочено от Европейския орган за безопасност на храните, ЕОБХ, който прие няколко научни становища относно НГТ.

Освен това, за да оцени развитието на НГТ и да се запознае с актуалното състояние на науката, Съвместният изследователски център (JRC) на Комисията анализира най-новите научни постижения, свързани с НГТ.

Той е извел изследвания за картографиране на характеристиките и етапа на научноизследователската и развойна дейност и е анализирал въздействията на конкретни случаи на получени чрез НГТ растения.

Комисията също така събра и разгледа доказателства и мнения, предоставени от широк кръг заинтересовани страни и експерти при подготовката на оценката на въздействието..

Има ли получени чрез НГТ продукти, които вече са на пазара или предстои да бъдат внедрени на пазара?

Извън ЕС няколко получени чрез НГТ растителни продукта вече се предлагат или са в процес на предлагане на пазара. Тези продукти имат различни полезни характеристики, например устойчивост на вредители и болести, устойчивост на стрес на околната среда (включително от изменението на климата), подобрени хранителни качества/вкус/консистенция и по-малка нужда от пестициди. Например на пазара в САЩ се предлага по-малко горчив индийски синап, а скоро се очаква намалено предлагане и в Канада.

Във Филипините вече са одобрени банани, които не потъмняват, с потенциал за значително намаляване на хранителните отпадъци и емисиите на CO2.

В процес на разработване са и широк спектър от подобрени култури, като например пшеница с ниско съдържание на глутен или устойчива на вируси царевица.

Гарантира ли предложението високи стандарти за безопасност за хората, животните и околната среда?

Определено. Законодателното предложение гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда. Един от основните приоритети на Комисията е да гарантира, че храните в ЕС са безопасни и продължават да бъдат такива.

В научните си становища ЕОБХ стигна до заключението, че няма нови опасности, конкретно свързани с целенасочената мутагенеза и цисгенеза по растенията. ЕОБХ отбеляза, че някои получени чрез тези техники растения могат да претърпят малки изменения, които могат да се срещат в природата или да бъдат получени чрез конвенционално размножаване. Други могат да претърпят множество и значителни изменения, които са подобни на тези при растенията, произведени чрез установени техники на генетична модификация, използвани през последните две десетилетия. Поради това ЕОБХ счита, че оценката на риска на тези техники следва да бъде адаптирана към въпросните техники. ЕОБХ изготви, също по искане на Комисията, изявление относно критериите за оценка на риска. Освен това ЕОБХ стигна до заключението, че непредвидените модификации на генома след целенасочена мутагенеза са от същия вид, но по-малко на брой от наблюдаваните при конвенционалните техники за размножаване.

Въз основа на заключенията на ЕОБХ Комисията предлага растенията, които са сравними с конвенционалните растения (съгласно критериите, определени в предложението), да се третират по един и същ начин и да не подлежат на допълнителна оценка на риска. Растенията със сложни комбинации от мутации обаче ще продължат да подлежат на оценка на риска и трябва да бъдат разрешени, преди да могат да бъдат пуснати на пазара.

Този подход гарантира, че всички получени чрез НГТ растения, пуснати на пазара на ЕС, са безопасни.

Ще има ли прозрачност относно получените чрез НГТ продукти, пуснати на пазара на ЕС?

Отговорът е „да“. Законодателното предложение гарантира прозрачност на всички получени чрез НГТ продукти, разрешени на пазара на ЕС.

Получените чрез НГТ продукти, които подлежат на процедура по разрешаване, ще продължат да подлежат на изискванията за проследимост и етикетиране на настоящата законодателна уредба относно ГМО.

Получените чрез НГТ растения, които са подобни на тези, които се срещат в природата или са получени чрез конвенционално размножаване, няма да подлежат на изискванията за етикетиране съгласно законодателството за ГМО. Те ще бъдат етикетирани по същия начин като конвенционалните растения.

За да се гарантира прозрачност и свобода на избор за земеделските стопани, всички получени чрез НГТ растения ще бъдат вписани в публична база данни. Освен това техните семена и друг растителен репродуктивен материал ще бъдат етикетирани, а информацията за получения чрез НГТ растителен репродуктивен материал ще бъде включена в общите каталози на сортовете растения, така че земеделските стопани да могат свободно да изберат да използват такива растения или не.

Какво означава предложението за биологичното производство?

Получените чрез НГТ растения ще бъдат забранени в биологичното производство.

Със законодателното предложение се запазват изискванията за проследимост и етикетиране на законодателството в областта на ГМО за получените чрез НГТ растения, за които се изисква разрешение. Днес ГМО са забранени в биологичното производство от Регламента на ЕС за биологичното производство. Освен това предложението прави задължително приемането на мерки за съвместно съществуване на национално равнище. Държавите членки трябва да приемат мерки, така че различните видове култури да могат да съществуват една до друга, например разстояния между полетата.

За да изключат получените чрез НГТ растения от биологичното производство — дори тези, за които е проверено, че са сравними с конвенционалните растения — земеделските стопани, които отглеждат култури ГМО, могат да направят справка в публичен регистър на всички продукти от НГТ и етикетирането на семена в общи каталози на сортовете.

Ще дерегулирате ли ГМО?

В никакъв случай. Новите правила се отнасят само за НГТ, които са различни от ГМО. Новите правила уреждат НГТ в ЕС и гарантират, че всички получени чрез НГТ растения ще подлежат на регулаторен надзор, съобразен с техния рисков профил, и ще гарантират, че всички получени чрез НГТ растения на пазара на ЕС са също толкова безопасни, колкото конвенционалните сортове. Той също така ще осигури прозрачност по отношение на получените чрез НГТ растения и продукти на пазара на ЕС. ГМО продължават да бъдат уредени от законодателството на ЕС относно ГМО, което остава непроменено.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X