Направена е решителната стъпка за сертифицирането на въглерод на ниво ЕС

Преговарящите от Съвета и Европейския парламент достигнаха временно политическо споразумение относно регламент, създаващ първата рамка за сертифициране на ниво ЕС за задържане на въглерод в земеделието. Тази доброволна рамка има за цел да улесни и ускори развитието на висококачествени дейности за отстраняване на въглерод и намаляване на емисиите от почвата в ЕС.
След като влезе в сила, регламентът ще бъде първата стъпка към въвеждането на всеобхватна рамка за отстраняване на въглерод и намаляване на емисиите от почвата в законодателството на ЕС и ще спомогне за постигането на амбициозната цел на ЕС да постигне климатична неутралност до 2050 г., както е посочено в Европейското климатично законодателство.
Споразумението, постигнато вчера, е временно и предстои формалното му приемане от двете институции.
Основни елементи на споразумението:
Обхват на регламента:
Разширява обхвата на регламента до намаляването на емисиите от почвата и поддържа отворено определение на отстраняването на въглерод, в съответствие с това, използвано от Междуправителствения панел по изменение на климата (МПИК).
Диференцира между различни видове дейности за отстраняване на въглерод и намаляване на емисиите, включително перманентно отстраняване на въглерод, временно съхранение в продукти с дълготрайно действие (като дървени конструкции), временно съхранение от земеделие и намаляване на емисиите от почвата.
Последните две дейности трябва да продължат поне пет години, за да бъдат сертифицирани, и не трябва да довеждат до придобиване на земя за спекулативни цели, което да се отрази отрицателно върху селските общности.
Критерии и процедура за сертификация:
Задължава дейностите за отстраняване на въглерод да отговарят на четири общи критерия за сертификация: количествено определение, допълнителност, дългосрочно съхранение и устойчивост.
За всяка отделна дейност за отстраняване на въглерод Комисията, подпомагана от експертна група, ще разработи персонализирани методологии за сертификация, гарантиращи правилната, хармонизирана и ценово ефективна реализация на критериите за отстраняване на въглерод.
Споразумението запазва ключовите елементи на двустъпковия процес на сертификация и доброволния характера на сертификацията, включвайки допълнителни пояснения за начина, по който работи процесът на сертификацията.
Задава правила за регистрацията и издаването на въглеродни единици (съответстващи на един тон сертифициран чист ползотворен въглерод от една от дейностите за отстраняване на въглерод или намаляване на емисиите от почвата/земеделието) в обществените регистри и, когато се създаде – в регистъра на ЕС.
Подчертава се, че сертифицираните единици могат да се използват само за климатичните цели на ЕС и национално определените приноси и не следва да допринасят за националните определени приноси на трети страни и международни схеми за съответствие. Правилата, включително за съответните корекции, ще бъдат подложени на контрол през 2026 г.
Мониторинг и отговорност:
Установява ясни задължения за мониторинг и правила за отговорност за операторите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X