Рамка на ЕС: Държавни помощи в селското и горското стопанство

Регламент (ЕС) 2022/2472 за обявяване на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Регламент (ЕС) No 1408/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis в селскостопанския сектор

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТИТЕ?

С Регламент (ЕС) No 1408/2013 се определят правилата за помощта de minimis* в сектора на селското стопанство. В него се определят условията, при които помощта в малък размер не се счита за държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и не е необходимо Европейската комисия да бъде уведомявана за нея съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС.

В него се определят прагът и условията на помощта, за да се гарантира, че тя не нарушава търговията или конкуренцията в рамките на единния пазар.

Регламент (ЕС) 2022/2472, известен като Регламент за групово освобождаване в селското стопанство, обявява конкретни категории помощи за съвместими с правилата на Европейския съюз (ЕС) за държавна помощ и ги освобождава от предварително уведомяване и одобрение от Комисията.

Промените дават възможност на държавите-членки на ЕС да предоставят помощ бързо, да опростят процедурите и да увеличат прозрачността, оценката и контрола на предоставената финансова помощ.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

Регламент (ЕС) 2022/2472 се прилага за следните категории национални помощи за:

 • микро-, малки и средни предприятия (МСП), както са определени в приложение I, участващи в:
  • селскостопански дейности: производство, преработка и търговия;
  • неселскостопански дейности в селските райони;
 • опазване на околната среда в селското стопанство;
 • опазване на културното и природно наследство в земеделските стопанства и в горите;
 • отстраняване на щети от природни бедствия в селскостопанския сектор;
 • научни изследвания, развойна дейност и иновации в селското и горското стопанство;
 • други мерки в областта на горското стопанство.

В него се определят:

 • различните прагове, под които не е необходимо да се отправя уведомление за помощ;
 • правила относно максималния интензитет на помощта и допустимите разходи;
 • специфични условия за всяка категория помощ.

Помощта трябва:

 • да бъде прозрачна, за да се даде възможност за точно изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ (безвъзмездни средства, заеми, гаранции, лихвени субсидии);
 • предоставят стимул за промяна на поведението на потенциалния бенефициер (преди започване на проекта или дейността трябва да бъде подадено писмено искане за помощ);
 • се публикуват на националните уебсайтове и на уебсайтовете на Комисията (в приложения II и III са посочени изискванията).

Регламентът изисква:

 • Комисията да инструктира държавите-членки да уведомят за бъдеща помощ, ако установи, че вече предоставената помощ не отговаря на условията в законодателството;
 • Държавите-членки да:
  • изпращат на Комисията обобщение на всеки вид помощ, която предоставят, и представят годишен доклад;
  • да поддържа подробни записи с подкрепяща документация в продължение на най-малко 10 години;
  • схемите за помощ да бъдат оценени от независими експерти след тяхното прилагане, ако разходите са над 150 милиона евро за 1 година или 750 милиона евро за целия жизнен цикъл на схемата.

Регламентът се прилага за следните категории помощи.

 • МСП, осъществяващи дейност в областта на първичното селскостопанско производство, преработката на селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти:
  • инвестиции в стопанства за подобряване на селскостопанските резултати и устойчивост, екологичните показатели и инфраструктурата;
  • комасация на земята;
  • преместване на селскостопански сгради;
  • инвестиции, свързани с преработката и търговията със селскостопански продукти;
  • стартиращи предприятия за млади земеделски стопани, земеделски стопанства и групи и организации на производители;
  • участие в схеми за качество;
  • обмен на знания, информация и консултантски услуги;
  • услуги по заместване на стопанството;
  • насърчаване на селскостопански продукти;
  • отстраняване на щети от неблагоприятно време, като бури или тежка суша;
  • предотвратяване, контрол и ликвидиране на болести по животните и вредители по растенията и възстановяване на щетите;
  • Добитък и мъртви животни*;
  • плащане на застрахователни премии и вноски във взаимоспомагателни фондове;
  • Възстановяване на щети, причинени от защитени животни*;
  • опазване на селскостопанските генетични ресурси;
  • Хуманното отношение към;
  • сътрудничество в областта на селското стопанство.
 • Опазване на околната среда:
  • райони, необлагодетелствани от програмата на ЕС „Натура 2000“ (мрежа от основни места за размножаване и почивка на редки и застрашени видове);
  • мерки в областта на агроекологията и климата;
  • органично земеделие.
 • Опазване на културното и природно наследство в стопанствата или в горите.
 • Възстановяване на щети от природни бедствия.
 • Научноизследователска и развойна дейност и иновации:
 • Лесовъдство:
  • залесяване и създаване на гористи местности;
  • агро-лесовъдни системи;
  • предотвратяване и възстановяване на щети;
  • подобряване на горските екосистеми;
  • компенсация за някои задължителни изисквания;
  • екологични/климатични услуги и опазване;
  • обмен на знания, информация и консултантски услуги;
  • инвестиции в инфраструктура за развитие, модернизиране или адаптиране на сектора;
  • технологии за преработка, мобилизиране и предлагане на пазара на горски продукти;
  • опазване на генетичните ресурси на горското стопанство;
  • стартиращи предприятия за групи и организации на производители;
  • комасация на земята;
  • сътрудничество в областта на горското стопанство.
 • МСП в селските райони:
  • основни услуги и инфраструктура;
  • стартиращи предприятия за неселскостопански дейности;
  • участие на земеделските стопани в схеми за качество на памука и храните, включително информационни и промоционални дейности;
  • сътрудничество между МСП;
  • проекти за водено от общностите местно развитие.

Регламентът заменя Регламент (ЕС) No 702/2014.

Регламент (ЕС) No 1408/2013:

 • се прилага за помощи за предприятия, произвеждащи първични селскостопански продукти (например живи животни, плодове или зеленчуци);
 • не се прилага за помощи за продукти въз основа на цена или количество, предложени за продажба, за износ в държави извън ЕС или в зависимост от използването на местни стоки;
 • определя основни ограничения за 3 фискални години национална помощ за:
  • един получател (20 000 евро);
  • всички получатели (приложение I дава максималната кумулативна сума за всяка държава-членка);
 • позволява на държавите членки, които поддържат национален централен регистър, да увеличат сумата за тригодишния период на едно дружество на 25 000 евро и на всички получатели съгласно таблица в приложение II;

Изисква от държавите-членки:

 • гарантира, че помощта е прозрачна, като я изразява като брутна парична субсидия в случай на безвъзмездни помощи или лихвени субсидии или нейната равностойност за субсидирани заеми и гаранции;
 • предоставяне на нова помощ de minimis единствено при условията на регламента;
 • съхранява документация в продължение на 10 години;
 • предоставя на Комисията всяка информация, която поиска в писмен вид.

С Регламент (ЕС) 2022/2046 се изменят приложенията към Регламент (ЕС) No 1408/2013 с оглед на излизането на Обединеното кралство от ЕС. Той заменя максималните кумулативни суми за цялото Обединено кралство, първоначално определени в приложенията, със суми само за Северна Ирландия.

ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТИТЕ?
 • Регламент (ЕС) 2022/2472 се прилага от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2029 г.
 • Регламент (ЕС) No 1408/2013 се прилага от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2027 г.
ФОН

Регламент 2022/2472 е част от пакет от мерки, които Комисията прие за преразглеждане на правилата за държавна помощ в областта на селското, горското и селските райони. Тези преразгледани правила привеждат държавната помощ в съответствие със стратегическите приоритети на ЕС, по-специално Общата селскостопанска политика и Европейския зелен пакт.

За повече информация:

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ
Помощ de minimis. Малки по размер национални държавни помощи, за които не е необходимо Комисията да бъде уведомявана.
Намалени запаси. Убити или умрели животни, които не са били заклани за консумация от човека.
Защитено животно. Животни, защитени от законодателството на ЕС или националното законодателство.
ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 г. за обявяване на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 327, 21.12.2022 г., стр. 1—81).

Регламент (ЕС) No 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на селското стопанство (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9—17).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X