Защо фермерите в Австрия са по-добре

Германия преживява огромни фермерски протести от средата на декември. В съседната й страна Австрия, от друга страна, нещата остават тихи. Австрийските фермери по-добре ли го правят?

Австрийският министър на земеделието Норберт Тотшниг (АНП) има ясен отговор на този въпрос в интервю за agrarheute: „В Австрия има голяма разлика с Германия: В нашата страна фермерите са представени в правителството“.

Зелените също са в правителството в Австрия. За разлика от берлинския светофар обаче, черно-зелената коалиция във Виена работи заедно конструктивно, според Тотшниг. Това не са единствените различия в екологичната и селскостопанската политика между двете съседки.

Австрия освен това заема различна позиция от германското правителство по отношение на Зелената сделка и дискусията за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2028 г., която постепенно започва. Ето защо алпийската република в момента търси съюзници, с които иска да повлияе на развитието на селскостопанската политика в Брюксел, преди всичко в други страни-членки.

В интервю за agrarheute, Тотшниг говори за целите на Виена за селскостопанската политика на ЕС, как трябва да се промени отношението към вълците (проблем, който е важен в тези страни) и как може да се намали бюрокрацията за селското стопанство.

Земеделието в Австрия е характеризирано с неговата ефективност, устойчивост и високи стандарти за качество. Това е важен сектор за австрийската икономика, не само заради производството на храни и суровини, но и заради неговия принос към опазването на околната среда и поддържането на селските райони.

Повечето земеделски стопанства в Австрия са малки или средни по размер, което отразява традиционния подход към земеделието. Тази структура спомага за разнообразието на продукцията и устойчивото стопанисване на земята. Австрия е един от лидерите в Европа по отношение на органичното земеделие. Голям процент от земеделската земя е сертифицирана за органично земеделие, като страната поддържа строги стандарти за органично производство.

Австрия е известна с производството на висококачествени вина, особено бели вина. Лозарството е важен сектор, със силни традиции особено в областите като Бургенланд, Щирия и Долна Австрия. Австрия прилага редица иновативни технологии и практики за подобряване на устойчивостта в земеделието, включително прецизно земеделие, управление на водите и консервационно земеделие.

Съществуват строги регулации за опазване на околната среда, като се насърчава използването на обновяема енергия и намаляване на емисиите на парникови газове. Към Министерство на земеделието на Австрия е създаден специален орган, които следи за опазване на почвите. Опазването на почвите е изключително важен въпрос в страната.

Австрийското земеделие се възползва от подкрепата на Европейския съюз чрез Общата селскостопанска политика (ОСП), която предоставя финансиране и подкрепа за развитието на селските райони, устойчивите практики и младите фермери.
Земеделието в Австрия продължава да се развива, като съчетава традиционни практики с модерни иновации за създаване на устойчива и продуктивна селскостопанска система.

Програмата за развитие на селските райони в Австрия е ключов компонент на селскостопанската политика на страната и е част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. Целта на тази програма е да подпомогне устойчивото развитие на селските райони в Австрия, като се фокусира върху подобряването на конкурентоспособността на земеделието, управлението на природните ресурси, и насърчаването на икономическото и социалното развитие в селските общности.

Програмата за развитие на селските райони обикновено обхваща следните основни области:

1. Подпомагане на конкурентоспособността

 • Подкрепа за модернизацията на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в технологии и иновации за земеделието и преработвателната промишленост;
 • Обучение и консултации за земеделски стопани, за подобряване на техните умения и знания.

2. Управление на природните ресурси и климатични действия

 • Мерки за защита на околната среда, които насърчават устойчивото използване на земята и ресурсите;
 • Подкрепа за органично земеделие;
 • Инициативи за възстановяване, опазване и подобряване на биологичното разнообразие;
 • Мерки за адаптация към климатичните промени и намаляване на емисиите на парникови газове.

3. Социално икономическо развитие на селските райони

 • Подкрепа за създаването и развитието на малки предприятия;
 • Инвестиции в инфраструктура за подобряване на качеството на живот в селските райони;
 • Инициативи за насърчаване на туризма и други дейности извън традиционното земеделие.

4. LEADER

 • Програмата LEADER подкрепа местни инициативи и проекти, които се ръководят от местните общности, за да се стимулира икономическото развитие на селските райони.

Финансирането на програмата за развитие на селските райони в Австрия идва както от националния бюджет, така и от средства на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Програмата се актуализира и адаптира редовно, за да отговори на променящите се нужди и предизвикателства, пред които са изправени земеделските стопани и селските общности в Австрия, и за да се възползва максимално от възможностите за устойчиво развитие.

Тъй като почти 60% от използваната земеделска площ на Австрия е пасища, животновъдството и производството на мляко са най-важните производствени линии в селското стопанство.

В допълнение към свиневъдството, говедовъдството с около 1,9 милиона глави добитък и почти 55 000 животновъди (към 1 декември 2022 г.) представлява значителна част от общото селскостопанско производство в Австрия. През 2022 г. стойността на продукцията възлиза на 916 милиона евро, като по този начин представлява 20 процента от животинската продукция.

Говедовъдството показва значителни разлики между специализираното угояване на едър рогат добитък, практикувано преди всичко в региони с обработваемо земеделие, и млекопроизводството в пасища.

Подобно на селското стопанство като цяло, и говедовъдството в страната е концентрирано в малки ферми, което често го прави неконкурентноспособно.

Със самодостатъчност от около 144%, пазарът на говеждо месо в Австрия традиционно се характеризира със „свръхпредлагане“.

Понастоящем земеделските стопани са изправени пред особени предизвикателства по отношение на хуманното отношение към животните и връзката между животновъдството и екологичните аспекти (намаляване на емисиите).

Млекопроизводството е най-значимият селскостопански сектор в Австрия.

С производствена стойност от 1,9 милиарда евро през 2022 г. млекопроизводството представлява около 18 процента от селскостопанската продукция и е най-важният селскостопански сектор в Австрия. Около 24 000 млекопроизводители произвеждат 3,9 милиона тона сурово мляко, от които приблизително 89% се доставят в мандрите.

Подобно на другите сектори, в Австрия фермите в производството на мляко са малки. Голяма част от стопанствата са семейни ферми, базирани на пасища, които отглеждат средно 20 млечни крави. 75% от млечните ферми са разположени в планински райони и по този начин допринасят за оптималната експлоатация на обширните пасища.

Като се придържат последователно към стратегията си за качество, австрийските млечни ферми успяват да запазят своята конкурентоспособност. 100 процента от суровото мляко, доставяно в местните мандри, е без ГМО, 99 процента е с перфектно качество, 19 процента е органично мляко и 15 процента мляко от сено.

Всеки втори килограм мляко се изнася в преработен вид с добавена стойност и по този начин допринася за положително външнотърговско салдо в млечния сектор.

Тъй като висок дял от млякото се произвежда в съответствие със стандартите за биологично земеделие, както стандартите за хуманно отношение към животните, така и аспектите за устойчивост могат да бъдат гарантирани в местното производство на млечни продукти.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X