Къде имат право да съхраняват препаратите за растителна защита фермерите след приключване на сезона на третирането с препарати?

Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, складовете за съхранение на продукти за растителна защита на земеделските стопани се изграждат самостоятелно или са специално обособени места в стопанството им. В тях се съхраняват продукти за растителна защита, предназначени само за употреба в съответното стопанство, включително и след приключване на растителнозащитните мероприятия.

Какво казва наредбата

Чл. 20. (1) Складовете за съхранение на ПРЗ на земеделските стопани се изграждат самостоятелно или са специално обособени места в стопанството им.

(2) В складовете по ал. 1 се съхраняват ПРЗ, предназначени само за употреба в стопанството на земеделския стопанин.

(3) Складовете по ал. 1 трябва да са:

1. обезопасени и с контролиран достъп;

2. сухи и прохладни;

3. без достъп на пряка слънчева светлина;

Чл. 25. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват върху палети, рафтове или стелажи, които ги изолират от подовата настилка.

(2) Продуктите за растителна защита се подреждат и обозначават с табели по предназначение (фунгициди, инсектициди, хербициди и др.), като всеки отделен вид се разделя от останалите с подходящо отстояние, което не позволява взаимодействие между тях.

(3) Продуктите за растителна защита се съхраняват съобразно изискванията, посочени на етикета.

(4) Гранулираните и прахообразните ПРЗ се подреждат над течните.

(5) Продуктите за растителна защита се съхраняват на безопасно разстояние от нагревателни уреди, торове и семена.

Чл. 26. (1) При наличие на ПРЗ по смисъла на чл. 51 ЗЗР продуктите се обозначават с надпис „Негодни“ и временно се съхраняват на отделно обозначено за целта място в складовете за съхранение на ПРЗ.

(2) Продуктите по ал. 1 подлежат на обезвреждане или унищожаване по Закона за управление на отпадъците.

Чл. 27. Продуктите за растителна защита от първа професионална категория на употреба се съхраняват в отделна част на склада, обособена чрез преградни стени, решетки или мрежи или в заключващ се метален шкаф в помещението за съхранение на ПРЗ, която е с ограничен и контролиран достъп.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Авариен разлив“ е събитие, възникнало в резултат на нежелано разсипване или изтичане на ПРЗ вследствие на нарушаване целостта на опаковката и представляващо опасност за здравето и безопасността на хората и околната среда.

2. „Детоксикация“ е разрушение и/или обезвреждане на различни токсични вещества чрез химични, физически и/или биологични методи.

3. „Защита от неоторизиран достъп на лица“ е комплекс от елементи за охрана на даден обект (сгради, помещения или съоръжения) – жива охрана, СОТ и т.н.

4. „Инцидент“ е събитие, възникнало при транспортирането, товарно-разтоварните дейности или съхранението на ПРЗ, в резултат на което се нанася повреда на имущество, възниква пожар, разсипване, изтичане на течност или друго явление, от което е видно, че целостта на опаковката на продукта е нарушена, и представляващо опасност за здравето на хората и околната среда.

5. „Складове“ са сгради, помещения в сгради или специално обособени места в помещения в сграда/сгради.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X