МЗХ отговаря: Допустимост на люцерната при прилагане на дерогацията на ДЗЕС 8

По молба на наши читатели попитахме МЗХ допустима ли е люцерната при прилагане на дерогацията на ДЗЕС 8

При прилагането на дерогацията от ДЗЕС 8 за референтната 2024 година земеделските стопани и другите бенефициери, които подлежат на този стандарт, може да изпълнят първото му изискване, като заделят минимален дял от най-малко 4 % от обработваемата земя на равнище земеделско стопанство за:

— непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар; и/или

— култури, които обогатяват почвата с азот; и/или

— междинни култури.

Отглеждането на люцерна не е допустимо, в случаите, в които тя е заявена като основна култура в година на заявяване 2024, тъй като не може да присъства като основна и като междинна в една и съща кампания.

Списък с примерни междинните и азотфиксиращите култури е посочен в Приложение № 14, б. „А“, т. 1 на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, както и в Приложенията и допълнителната информация към Наръчника за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/07/31/narchnik_dzes_3007za_kachvane_na_mzkh.pdf

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X