Правила за работа с ПРЗ и попълване на дневниците

Правилната работа с препаратите за растителна защита е важна за земеделските стопани, за да не бъдат санкционирани и да могат успешно да кандидатстват по регламентираните Еко схеми.

Съгласно Наредба 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита на МЗХ:

Пръскачките трябва да са проверени съгласно чл. 10б и чл. 10в от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и Наредба № 5 от 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 11 от 2016 г.);

ПРЗ се използват по начин, който не допуска увреждането на други растения и растителни продукти и не застрашава здравето на хората и животните, околната среда и биоразнообразието;

Техниката и оборудването за прилагане на ПРЗ трябва да се почистят непосредствено след всяко третиране;

Отстоянията, които задължително трябва да се спазват са не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;

Ако третирането е с авиационна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ – не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката навятъра е към населеното място;

Препаратите за растителна защита се прилагат с конвенционална или механизирана наземна техника при скорост на вятъра до 5 м/сек, когато оборудването за прилагане на ПРЗ осигурява намаляване отнасянето на струята, и до 2 м/сек без такова оборудване;

Забранено е използването на ПРЗ при температура на въздуха, по-висока от 25°С, измерена на сянка и . с конвенционална или механизирана наземна техника – при скорост на вятъра над 5 м/сек;

Приготвянето на работния разтвор се трябва да се извършва на специално определено за това място, безопасно за околната среда и при спазване на указанията, посочени в етикета на ПРЗ;

Местата, на които се приготвя работният разтвор за третиране на земеделски площи, трябва да са на разстояние не по-малко от:

100 м от административни и жилищни сгради, регистрирани животновъдни обекти, в т.ч. и пчелини, предприятия за производство на фураж и храни за животни, складове за съхранение на фураж и на растения и растителни продукти;

200 м от повърхностни водни обекти, водоизточници и вододайни зони;

25 м от напоителни канали;

100 м от защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, на чиито територии е забранено използването на ПРЗ.

Работният разтвор от ПРЗ от професионална категория на употреба се приготвя от лице със сертификат по чл. 83 от ЗЗР, като се използват подходящи лични предпазни средства при спазване изискванията, посочени в етикета на продукта;

Ако остане неупотребеното количество работен разтвор,то се третира като отпадък съгласно указанията, посочени в етикета на продукта, и съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

Празните опаковки от продуктите трябва да се съхраняват на закрито в специално обособени и обезопасени за целта места и в съответствие с разпоредбите на ЗУО;
Празните контейнери от ПРЗ предварително се изплакват трикратно с вода, която се добавя в резервоара на пръскачката при приготвяне на работния разтвор;

Забранено е нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празни опаковки от ПРЗ. Те се съхраняват в склад за съхранение на ПРЗ съгласно чл. 20 от Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение напродукти за растителна защита (ДВ, бр. 64 от 2017 г.) (Наредба № 3 от 2017 г.);

Земеделските стопани и професионалните потребители на ПРЗ са длъжни да водят записи за всяка употреба на ПРЗ, адюванти и биологични агенти при спазване изискванията на чл. 115а от ЗЗР, които се вписват в “Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене” по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и публикуван на интернет страницата на БАБХ;

При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или “Растениевъдство”;

Дневникът се попълва в деня на всяко извършено наблюдение на площи, вземане на проби и/или проведени растителнозащитни мероприятия с ПРЗ, включително третиране на семена;

За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига;

Важно: Реколтата се прибира след изтичането на карантинния срок, посочен в етикета на ПРЗ. Чл. 13;

При ползване на чужда услуга – пръскане, физическите или юридическите лица, които извършват услугата “Пръскане с ПРЗ на земеделски култури”, трябва да отговарят на следните условия:

да имат сключен писмен договор със собственика или ползвателя на земеделския имот, в който е посочен номерът на имота, землището, декарите, земеделска култура, фенофаза, вредител, ПРЗ, доза, карантинен срок и други относими, по преценка на страните по договора, данни;

да притежават сертификат по чл. 83 от ЗЗР;

да използват специализирана техника и оборудване за прилагане на ПРЗ, които да отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и/или на Закона за гражданското въздухоплаване;

да записват в дневника по чл. 11, ал. 2 данните за извършеното растителнозащитно мероприятие с ПРЗ.

При извършване на фумигация, третираните обекти се обозначават с табели със забрана за достъп до обекта поради обработка със силно отровни вещества. Табелите се отстраняват след изтичане на карантинния срок или дегазация на обекта. Табелите е необходимо да носят информация за датата на извършване на мероприятието,търговско наименование на използвания фумигант и срок на експозиция на фумиганта;

Третирането на семена за посев се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп, които трябва да са изградени на отстояние не по-малко от 500 м от жилищни сгради;

Третирането на семена се извършва само със специализирана техника.

Използването на нерегистрирани и забранени от закона ПРЗ може да създаде сериозни последствия, както за здравето на хората, така и за фермерите!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X