Промени в ЗСПЗЗ, касаещи наемите на ДПФ и ОПФ, са внесени в Народно събрание

Земи от Държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда само чрез търг, предвиждат промени на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесени в Народното събрание от депутати от всички парламентарни групи. Предложените промени са свързани с искания на браншовите организации, уточняват депутатите в мотивите към законопроекта.

До участие в процедурата по отдаване на държавна земя ще се допускат местните земеделски стопани, развиващи дейност в чувствителни сектори като отглеждане на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, както и на биологични производители. Затова земите ще се отдават под наем или аренда на физически лица, кооперации, еднолични търговци и фирми, които имат постоянен адрес или са регистрирани на територията на общината, където се намират.

Предвидено е търговете да се провеждат на две части. На първата ще участват земеделски стопани, развиващи дейност в чувствителните сектори, а на втория – всички останали, които развиват дейност в общината.

30 юни става срокът, в който ползвателите да представят за регистриране в общинската служба по земеделие договорите за наем и аренда, с които ще участват в процедурата уедрено ползване на земеделски земи. Така службите ще имат време да регистрират договорите преди изтичането на сроковете за подаване на заявления за участие в процедурата по формиране на масиви за ползване.

Предлага се споразумението между ползватели да влиза в сила, когато е подписано от поне две трети от тези, които са допуснати за участие в процедурата, и ако обхваща поне две трети от площта в землището. За останалата една трета от ползвателите се изготвя служебно разпределение на масивите.

Заповедта за формиране на масивите ще се обжалва пред районния съд, като така ще се прекрати практиката, при която един и няколко ползватели го оспорват и това води до спиране на процедурата.

Променя се и редът за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. То ще става от съвместна комисия, назначена с обща заповед на кмета и директора на ОД „Земеделие“. В състава й влизат кметът на населеното място, както и представители на общинската администрация, общинската служба по земеделие, ОД „Земеделие“ и областната дирекция на БАБХ.

Имотите пък ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни. Първо ще се разпределят терените за биологични ферми, след това на тези, които са ползвали съответните имоти досега. Срокът на договора се предлага да бъде 5 години.

Част от предвидените промени в текстовете на ЗСПЗЗ:

§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Земеделски земи от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг на физически лица, с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, и на кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, със седалище или адрес на управление на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, при условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от проведения търг се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. Търгът се провежда в две тръжни сесии, както следва:

1. В първа тръжна сесия могат да участват лицата по ал. 1, които отглеждат зеленчуци и/или трайни насаждения и/или едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за изхранване на животни и/или са сертифицирани биологични производители. Договор за отдаване под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд или части от тях се сключва с лицата, спечелили търга, съобразно площите, заявени за подпомагане през предходната година, но не повече от:
а) 300 дка за отглеждане на зеленчуци;
б) 300 дка за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения;
в) 300 дка за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за изхранване на животни, при норма до 8,0 дка за 1 животинска единица;
г) 300 дка за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения и/или едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси.
2. Във втора тръжна сесия могат да участват лицата по ал. 1.“
1. В ал. 2 и 3 думите „или конкурс“ се заличават.
2. В ал. 4 след думата „споразумение“ се добавя „в съответното землище“.

3. В ал. 5 навсякъде думите „или конкурс“ се заличават.
4. В ал. 6 и 7 думите „или конкурс“ се заличават.
5. В ал. 8 думите „и конкурсите“ се заличават.
6. Алинея 9 се отменя.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X