ЕК предложи още стъпки за опростяване на работата на фермерите

Европейскатакомисия предложи да бъдат преразгледани някои разпоредби на Общата селскостопанска политика (ОСП), за да се опрости тя, като същевременно се поддържа силна, устойчива и конкурентоспособна селскостопанска и продоволствена политика на Европейския съюз, се посочва в нейно съобщение .
Предложенията на ЕК имат за цел да намалят тежестта на проверките за земеделските стопани в ЕС и да им дадат по-голяма гъвкавост при спазването на някои условия, свързани с околната среда. Националните органи също ще се възползват от по-голяма гъвкавост при прилагането на определени стандарти.
Обявеното в петък законодателно предложение е пряк отговор на стотиците искания, получени от представителни организации на земеделските стопани и от държавите членки, и допълва краткосрочните действия на ЕК, които вече са в ход, за да помогнат за намаляване на административната тежест за фермерите.
През първата година от прилагането на сегашната ОСП (2023-2027 г.) земеделските стопани в ЕС се сблъскаха с предизвикателства при пълното спазване на някои от стандартите за опазване на околната среда и климата, наречени „добри земеделски и екологични условия“ (ДЗЕС). По-голямата част от плащанията по ОСП, които получават земеделските стопани, са свързани с този набор от 9 стандарта. Поради това ЕК предложи специално преразглеждане на някои условия в регламента относно стратегическите планове по ОСП.
Преразглеждането е обвързано със следните условия:
1. ДЗЕС 8 за непроизводствени характеристики. Земеделските стопани в ЕС ще трябва да поддържат съществуващите характеристики на ландшафта на своите земи, но вече няма да се изисква да отделят минимален дял от обработваемата земя за непродуктивни площи като угари . Вместо това те могат доброволно да изберат да запазят част от непродуктивната си обработваема земя или да създадат нови характеристики на ландшафта (като жив плет или дървета) и по този начин да получат допълнителна финансова подкрепа чрез екосхема, която всички държави членки ще трябва да предвидят в стратегическите си планове по ОСП. Всички земеделски стопани в ЕС ще бъдат стимулирани да поддържат непродуктивни площи, полезни за биоразнообразието, без да се страхуват от загуба на доходи.
2. ДЗЕС 7 за сеитбообращението: Земеделските стопани от ЕС ще могат да изпълняват това изискване, като избират да редуват културите или да ги диверсифицират в зависимост от условията, пред които са изправени, и ако държавата им реши да включи възможността за диверсификация на културите в стратегическия си план по ОСП . Гъвкавостта за постигане на диверсификация на културите вместо сеитбооборот ще позволи на земеделските стопани, засегнати от редовни суши или прекомерни валежи, по-лесно да изпълнят това изискване.
3. ДЗЕС 6 относно земното покритие в чувствителни периоди: Държавите членки ще разполагат с много по-голяма гъвкавост при решението какво те определят като чувствителни периоди и на практиките, които позволяват изпълнението на това изискване, като се имат предвид техните национални и регионални условия и в контекста на повишената променливост на метеорологичната обстановка . В допълнение към тези конкретни промени ЕК предлага държавите-членки да могат да освобождават определени култури, типове почви или земеделски системи от спазването на изискванията за оран, почвена покривка и сеитбооборот/диверсификация (съответно ДЗЕС 5, 6 и 7).
Възможно е също така да се предвидят специфични изключения, за да се разреши разораването с цел възстановяване на постоянните пасища в зоните по Натура 2000, когато те са увредени от хищници или инвазивни видове (ДЗЕС 9). Тези изключения могат да бъдат установени за целия период на ОСП в стратегическите планове. Те следва да бъдат ограничени по площ и да се установяват само когато се окажат необходими за решаване на конкретни проблеми. Европейската комисия ще преразгледа необходимите промени за утвърждаване на изключенията и за поддържане на съгласуваност с общите екологични цели на плановете.
Държавите-членки могат да предоставят временни дерогации.
В екстремни случаи на неблагоприятни метеорологични условия, които пречат на земеделските стопани да работят правилно и да спазват изискванията за ДЗЕС, държавите членки могат да въведат и временни дерогации . Тези дерогации следва да са ограничени във времето и да се прилагат само за засегнатите бенефициенти.
За да се гарантира, че държавите от ЕС могат по-често да приспособяват стратегическите си планове по ОСП към променящите се условия, ЕК предлага да се удвои броят на разрешените промени всяка година . Всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации.
Малките земеделски стопани, освободени от санкции, свързани с екоусловията
Накрая, но не на последно място, ЕК предлага малките земеделски стопанства с площ под 10 хектара да бъдат освободени от контрол и санкции, свързани със спазването на изискванията за кръстосано съответствие. Това ще намали значително административната тежест на проверките за малките земеделски стопани, които представляват 65% от бенефициентите по ОСП.
В стратегическите планове на ОСП 32% от общия бюджет (около 98 млрд. евро) се разпределят за доброволни действия за насърчаване на целите в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните. Предложените промени запазват този безпрецедентен бюджет и осигуряват по-голяма гъвкавост за постигане на екологичните цели на ОСП.
Освен това държавите членки ще трябва да преразгледат стратегическите си планове по ОСП до 31 декември 2025 г., ако на ниво ЕС бъдат актуализирани конкретни актове в областта на околната среда и климата (напр. относно опазването на дивите птици и естествените местообитания на видовете от дивата флора и фауна и опазването на водите).
Подобряване на заплащането на земеделските стопани и на тяхната позиция във веригата за доставка на храни
Укрепването на позициите на земеделските стопани във веригата за доставка на храни е една от основните цели на ОСП. На равнище ЕС вече са въведени няколко мерки за осигуряване на по-голяма справедливост и защита на земеделските стопани от нелоялни търговски практики. Въпреки че степента на доверие и сътрудничество между участниците във веригата се увеличава, пълното прилагане и изпълнение на наличните политически инструменти изисква време и са необходими допълнителни усилия.
За да допринесе за текущите дискусии с министрите на земеделието и Европейския парламент, ЕК представя няколко варианта за действия, които биха могли да бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план.
На първо място, като част от непосредствените резултати, ЕК ще започне наблюдение на производствените разходи, маржовете и търговските практики във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. Това наблюдение с участието на представители на всички сектори по веригата за доставки на храни и представители на държавите-членки и Комисията, ще увеличи прозрачността на разходите и маржовете по веригата чрез публикуване на данни и обмен на информация с цел укрепване на доверието между заинтересованите страни и установяване на обща диагноза на ситуацията. Очаква се първото заседание на новия наблюдателен орган да се проведе през лятото на тази година.
На второ място ЕК предлага варианти за конкретни подобрения на действащата правна рамка, установена с Регламента за създаване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Тези варианти включват засилване на правилата, приложими към договорите, които земеделските стопани сключват с купувачи от хранителната промишленост или от търговията на дребно, и укрепване на организациите на производителите, за да могат земеделските стопани да си сътрудничат и да действат колективно по-ефективно спрямо другите участници във веригата за доставка на храни. Целта е да се подпомогне коригирането на дисбалансите във веригата, като същевременно се запази основният принцип на пазарна ориентация.
В същия дух ЕК предлага възможността за нови правила за трансгранично прилагане на правилата срещу нелоялните търговски практики. Понастоящем поне 20% от селскостопанските и хранителните продукти, консумирани в дадена държава членка, идват от друга държава членка. Необходимо е да се засили сътрудничеството между националните правоприлагащи органи, по-специално чрез подобряване на обмена на информация и събирането на санкции.
Трето, ЕК ще извърши задълбочена оценка на Директивата за нелоялните търговски практики във веригата на доставка на храни, която е в сила от 2021 г. Първият доклад ще бъде представен през пролетта на 2024 г., като в него ще бъде представено консолидираното състояние на прилагането на тази директива от държавите членки. След това този доклад ще допринесе за по-подробна оценка, която ЕК ще представи през 2025 г. и която може да бъде придружена, ако е необходимо, от законодателни предложения.
Обсъжданията с държавите-членки по тези възможни мерки ще се проведат в няколко формата, по-специално на предстоящото заседание на Съвета по селско стопанство на 26 март.
„Предложението осигурява подходящ баланс между необходимостта от запазване на ролята на ОСП в подкрепа на прехода на европейското селско стопанство към по-устойчиво земеделие, очакванията на земеделските стопани и държавите-членки и целта за постигане на бързо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС. То е внимателно прецизирано и насочено към запазване на високото ниво на амбиция в областта на околната среда и климата в настоящата ОСП“, се посочва в съобщението.
За да отговори на всички изразени през последните седмици опасения, ЕК изпраща на Съвета на ЕС и на ЕП и документ за размисъл, в който се очертават няколко мерки за подобряване на положението на земеделските стопани във веригата за доставка на храни. Този списък с възможни действия ще бъде обсъден с министрите на земеделието на следващото заседание на съвета.
Представеният пакет от мерки за подкрепа на земеделските стопани в ЕС е продължение на последните заключения на Европейския съвет, в които ЕК и съветът бяха призовани да се справят с предизвикателствата, пред които е изправен селскостопанският сектор на ЕС.
„ЕК предприема решителни и бързи действия в подкрепа на нашите земеделски стопани в момент, когато те са изправени пред много предизвикателства и проблеми. Днешните предложения, разработени в тясно сътрудничество със земеделските стопани, ключови заинтересовани страни, нашите държави-членки и членовете на ЕП, предлагат конкретни гъвкави мерки, за да помогнат на земеделските стопани да извършват жизненоважната си дейност с повече увереност и сигурност. Изпращаме ясно послание, че селскостопанската политика се приспособява към променящите се реалности, като същевременно остава съсредоточена върху ключовия приоритет за опазване на околната среда и приспособяване към промените в климата. ЕК ще продължи да оказва силна подкрепа на нашите земеделски стопани, които поддържат продоволствената сигурност на ЕС и са в първите редици на нашите действия в областта на климата и околната среда“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Според европейския комисар по земеделието Януш Войчеховски предложенията „включват прагматичен и целенасочен подход, за да се даде възможност за добрата работа на нашите фермери и да се осигури по-голяма гъвкавост на държавите членки за постигане на целите на ОСП“, съобщи електронното издание AgriLand.
Не такова обаче е мнението на браншовата организация IFOAM Organics Europe, която предупреди, че опростяването на ОСП от страна на ЕК „ще намали екологичните резултати на ОСП, без да осигури повече стимули за земеделските стопани да участват в инициативи за устойчивост“.
„Това е лош ден за европейския сектор на селскостопанските и хранителните продукти. Предложението за опростяване на ОСП е пропусната възможност, тъй като то просто намалява екологичните изисквания, но пропуска да предостави статут на „зелен по дефиниция“ и да осигури сравнително предимство на земеделските стопани, които инвестират в амбициозни системи за устойчиво земеделие като биологичното. А понижаването на изискванията за условност, без да се компенсира с по-високи амбиции за доброволни мерки като екосхемите, е равносилно на подкопаване на амбициите в областта на околната среда и легитимността на ОСП и не успява да реши реалните проблеми с ниските цени, свързани с неравнопоставеността на силите във веригата на доставки“, заяви Ян Плаге, президент на IFOAM Organics Europe.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X