Обнародваха промените в Закона за земята – кое е най-важното

Промените в Закона са собствеността и ползването на земеделските земи – ЗСПЗЗ бяха обнародвани. Какво е новото?

За търговете…

Само държавните земи ще се отдават от 2025 г. чрез търг, в който приоритетно ще се разпределят най-напред между производители на зеленчуци, стопани на трайни насаждения, животновъди, които имат намерение да отглеждат едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси.

Биологични производители на плодове и зеленчуци и биологични животновъди влизат в списъка.

Приоритет ще имат млади фермери на възраст до 40 години, които тепърва започват да се занимават със зеленчукопроизводство и овощарство, и нямат регистрирани правни основания в последните 3 години. Това се изисква и от другите производители на плодове и зеленчуци участници в първия търг. Участниците в първия търг ще могат да наемат максимум 300 декара. Срокът за наемане ще е минимум 5 години и максимум 10.

Втори търг за всички останали ще се прави, ако след първия има налична нераздадена земя.

За споразуменията за земя…

Срокът за регистриране на договорите за участие в споразумение за ползване на земя става 30 юни, но ще се прилага от 2025 година.

Споразумение ще влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, участващи в процедурата, и при условие че обхваща не по-малко от две трети от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите.

Земеделски земи, включени в масиви за ползване, които са сертифицирани за биологично производство и/или за тях са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи, ще се разпределят на съответните лица без промяна на местоположението, когато регистрираното им правно основание за имотите преобладава в съответния масив и са представили по реда на чл. 37б участие в процедурата.

Пасища, мери и ливади…

Свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем, ще се обявяват и публикуват в областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие, общините и кметствата и на интернет страницата на областната дирекция „Земеделие“ и на общината в срок до 1 март.

Общинският съвет ще определя с решение свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Списъкът на имотите ще се обявява и публикува там, където се публикува и този за земите от ДПФ, отново до 1 март.

Пасищата, мерите и ливадите ще се разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти в съответното землище в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира.

Важно!

Не може кандидат да получи повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На лицата, които отглеждат едри и дребни преживни селскостопански животни с предназначение за производство на мляко или месо и животни от местни (автохтонни) породи, и/или биологично сертифицирани едри и дребни преживни селскостопански животни, ще се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

 

Животновъдите с право да участват в търговете  ще заявяват това в общинските земеделски служби до 10 март.

Дадени са предимства…

Земеделски земи, включени в масиви за ползване, които са сертифицирани за биологично производство и/или за тях са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и/или по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., и/или по Националния план за възстановяване и устойчивост, и/или такива са изградени със собствени средства, се разпределят на съответните лица без промяна на местоположението, когато регистрираното им правно основание за имотите преобладава в съответния масив, или са представени по реда на чл. 37б за участие в процедурата, или са със заявено желанието да се участва в процедурата за създаване на масиви за ползване.

Без търг…под наем

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд ще се отдават под наем без търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Министърът на земеделието и храните ще съгласува предложените от директорите на областните дирекции „Земеделие“ списъци със свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем. Списъците на имотите ще се обявяват и публикуват в областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие, общините и кметствата и на интернет страницата на областната дирекция „Земеделие“ и на общината в срок до 1 март.

Българската агенция по безопасност на храните ще изготвя официална справка, утвърдена със заповед на изпълнителния директор, която се публикува на интернет страницата на агенцията. Справката ще съдържа информация за всички регистрирани в Интегрираната информационна система към 1 февруари на текущата година животновъдни обекти, в които се отглеждат постоянно или целогодишно пасищни селскостопански животни, с изключение на животновъдни обекти, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животни.

Разпределянето на пасища, мери и ливади ще се извършва за всяко землище на територията на общината от комисия, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, издадена в срок до 20 март.

Председател на комисията е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

При недостиг на пасища

При недостиг на пасища, мери и ливади от държавния и/или общинския поземлен фонд в землището, в което се намира животновъдният обект, се определя с протоколно решение коефициент за редукция на площите, който се прилага спрямо всички лица в землището, при наличие на свободни пасища, мери и ливади в съседно землище в същата или съседна община площите може да се разпределят до достигане на нормата.

В срок до 20 юни кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“, ще сключват договор за наем с минимален срок от 5 календарни години, който започва да тече от следващата календарна година. Договорът ще се сключва след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите за землището за пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за годината, и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината за пасища, мери и ливади.

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира.

Промени в договори…

Когато при извършването на проверки се установи, че в  животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 10 на сто по-малък от броя им към 1 февруари на предходната календарна година, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните.

Ако в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, договорите за наем се прекратяват от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“;

Когато е настъпила промяна на условията,  договорите за наем също ще се прекратяват от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“;

Ако е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за наем площ се прекратяват. Това ще става и когато сертификатът за отглежданите съгласно правилата за биологично производство едри преживни селскостопански животни за мляко или месо или дребни преживни селскостопански животни е отнет или изтекъл.

Договорите за наем ще се изменят или прекратяват в срок до 31 юли, а пасищата, мерите и ливадите, за които е прекратено правото на ползване, се включват в списъците за следващата календарна година.

Законът влиза в сила от 1 януари 2025 година с малки изключения по чл.37.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X