Проучване на ЕК: Огромна административна тежест тормози земеделците в ЕС

Европейската комисия представи предварителните резултати от своето проучване за опростяване на административната тежест за земеделските стопани. Публикувано онлайн на всички официални езици на ЕС, от 7 март до 8 април проучването получи близо 27 000 отговора. През втората половина на годината ще последва подробен анализ на получените отговори, съобщи ЕК.

Проучването беше част от действията, предприети от Комисията в отговор на опасенията на земеделските стопани. То беше насочено конкретно към установяване на административната тежест и сложността, произтичащи от правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и от други правила за храните и селското стопанство, не само във връзка с тяхното прилагане на национално равнище, но и със задълженията за регистриране и докладване, свързани с тях. Проучването и последващият анализ трябва също така да определят областите, в които могат да бъдат направени подобрения, за да се намали административната работа на земеделските стопани.

Кратко представяне на предварителните резултати беше направено по повод на семинара за управление и ефективност, събрал членове на Групата за граждански диалог относно стратегическите планове на ОСП и хоризонталните въпроси, представители на държавите членки на експертната група по изпълнението на стратегическите планове на ОСП, както и представители на националните разплащателни агенции.

Респонденти

Сред респондентите 81 процента са земеделски стопани, кандидатстващи за подпомагане по линия на ОСП, докато останалите респонденти са земеделски стопани, които не кандидатстват за подпомагане по ОСП (16 процента) или консултанти в селското стопанство и други субекти. 36 процента от отговорилите земеделски стопани са на възраст между 50 и 64 години, а 48 процента на възраст между 30 и 49 години. Много малки стопанства с площ под 5 хектара са представлявани от 10 процента от респондентите, докато 39 процента работят в стопанства от 5 до 50 хектара. От ЕК припомнят, че средният размер на стопанствата в ЕС е 17,4 хектара. Най-представените видове производство са зърнените култури и други полски култури, следвани от говеждото и млечните продукти, виното и зехтина.

Първи прозрения

Проучването показва, че 33 процента от респондентите работят повече от 6 дни всяка година по административни задачи, свързани със заявленията за помощ по ОСП, включително документация за обвързаността с условия. За 24 процента това отнема от 5 до 6 дни, а за 38 процента – от 1 до 4 работни дни. Много голям дял от земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане по линия на ОСП (78 процента), също използват някакъв вид външна помощ, за да подготвят и подадат своето заявление за помощ по ОСП. Помощта се предоставя от сдружения на земеделски стопани и кооперации в 36 процента от случаите, от частни дружества като консултантски фирми или банки (25 процента) или от публични органи за 18 процента от респондентите.

Половината от респондентите, кандидатстващи за подкрепа по линия на ОСП, не използват мобилни устройства за предоставяне на геомаркирани снимки на органите. От 50 процента, които използват мобилни устройства за тази цел, около половината имат проблеми с това, по-специално защото смятат, че отнема време, не е лесно за използване или липсва обратна връзка за точността на предоставената картина.

Що се отнася до проверките на място през последните 3 години, 36 процента от стопанствата, обхванати от проучването, са били посетени веднъж, докато 16 процента са получили най-малко 3 посещения. Тези посещения могат да включват и инспекции, които не са свързани с ОСП. Подготовката и проследяването на тези проверки на място изискват между половин и един работен ден за 63 процента от проверените земеделски стопани. В предложенията си за опростяване Комисията обяви, че ще опрости методологията за някои проверки с цел намаляване броя на посещенията в стопанствата от националните администрации с до 50 процента. Тази мярка отговаря пряко на искания от държавите членки. С по-малко посещения от администрацията, които да управляват, земеделските стопани ще имат повече време да отделят за основната си работа.

Сега ще бъдат проведени индивидуални интервюта със земеделски стопани и организации на земеделци, за да се осигури по-задълбочен преглед на ситуацията и да се направи по-задълбочено разглеждане на въпросите. Той ще бъде включен в подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г., с цел да се изяснят източниците на сложност за земеделските стопани на равнище ЕС, национално равнище, ОСП и други изисквания и политики.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X