Важно! Много новости се предлагат за Кампания 2024 за директните плащания

До 20 май могат да се внесат предложения по тях

В проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за интервенциите при директни плащания сега преди стартът на Кампания 2024 се правят редица изменения.

Както е известно вече държавите членки веднъж годишно могат да подадат до ЕК такива в рамките на стратегическите планове по ОСП, което налага да бъдат променени или прецизирани текстове в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, както и в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Предложените изменения и допълнения в цитираните подзаконови нормативни актове се налагат и във връзка с  коментари на  ЕК, които пристигнаха и в които бе посочено, че предложеното от нас изменение не включва опростяване на условията за допустимост, според които се изисква равнище на минимално производство на едно животно, с цел създаване на система за контрол, чрез която да е възможно да се проверяват избраните условия за допустимост.

С писмо от ЕК освен това бе напомнено, че разходите по схемите за обвързано с производството подпомагане, изчислени като риск, са предложени за изключване на финансирането от ЕС, което е посочило одитно проучване на ЕК. Одитът още е посочил, че спазването на условия за допустимост, свързани с реализацията на продукцията се определя на равнището на стопанството, а не на равнището на отделните животни.

Когато представят документи за доказване на този критерии за допустимост, земеделските стопани могат да избират в рамките на коя схема да представят документите за реализация на продукцията и в случаите, в които заявяват за подпомагане повече от една схема, могат да декларират реализираната продукция по схемата, за която могат да получат възможно най-високо доброволно обвързано с производството подпомагане. Според Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ изискванията, определени от държавата, трябва да бъдат последователни и контролируеми и че системата за контрол трябва да бъде в съответствие с поставените условия за допустимост, т.е. на ниво всяко животно поотделно.

В тази връзка МЗХ предлага изменение на условията за доказване на реализираната продукция по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни и напомня, че те са обсъдени с представители на браншовите организации в сектора на проведена на 08.03.2024 г. среща, а и са вече обсъдени със службите на ЕК.

Предложенията за промяна на условията за допустимост по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни, в частта за реализация на продукция, са следните:

Ще бъдат извършвани административни проверки за наличие или липса на регистрация в системите за регулиране на пазара в сектор мляко, както и в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за установяване на движение на животните в сектор месо. Ще се установява дали кандидатите за финансово подпомагане извършват активна стопанска дейност в секторите мляко и месо.

Кандидатите за финансово подпомагане, опериращи в сектор мляко, които подават заявление за подпомагане за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми, обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи, обвързано с производството подпомагане за биволи, обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми и обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми, трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

За мляко…

– Земеделските стопани, които  реализират сурово мляко чрез първи изкупвач на сурово мляко трябва да имат регистриран валиден договор или тези, които реализират мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба № 26 от 2010 г. за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Земеделските стопани със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие,  вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход.

В случай, че земеделските стопани, кандидати за финансово подпомагане, не отговарят на поне едно от изискванията,  финансово подпомагане няма да се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция.

 

За крави…

Кандидатите за финансово подпомагане, опериращи в сектор месо, които подават заявление за подпомагане за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави; обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми; обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи; обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми и обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми, трябва да отговарят на условието за реализираните животни за клане, износ или продажба в други стопанства, да е издадено ветеринарномедицинско свидетелство от Системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни.

В случай, че стопанството на кандидата не отговаря на изискването за реализирани животни, финансово подпомагане няма да се предоставя за нито едно от заявените по интервенцията животни.

Ново за картофи…и за семена

Създава се нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи.

При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването документите за закупени семена и посадъчен материал да се предоставят в рамките на срока за предоставяне на документи за реализация се заменя с изискване земеделският стопанин да предоставя опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети, фактурите и опаковките или  фирмен документ по Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, за използваните сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал.

Стопанинът следва да съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети,  фактури и опаковки при проверка.

Запазва се опцията алтернативно на документите да могат да бъдат предоставяни фактури, издадени на името на бенефициента,  за закупени семена и посадъчен материал (както прилаганата за 2023 година дерогация).

В екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване са разграничени междинните култури от покривните култури с различен период на наличие на полето. Промяната е с цел прецизиране на условията, постигане на опростяване и ясно разписване на изискванията, които са обект на еко схемата по отношение на двата вида култури.

С цел постигането на яснота и еднозначност на тълкуването е специфицирано съдържанието на органични подобрители на почвата – органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор.

В екосхемата за намаляване използването на пестициди са преформулирани  екологичните практики, като заедно с използването на феромонови уловки е включена възможността за използване на полезни биологични агенти, бактериологични или гъбни агенти.

Към екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения са добавени две нови екологични дейности, които са приложими в рамките на междуредията на трайните насаждения.

Земеделските стопани ще могат да избират измежду три алтернативни екологични дейности в междуредията на трайните насаждения. Така тези с трайни насаждения ще могат да приложат екологична дейност, която е подходяща за тяхното стопанство.

В екологичните практики и дейности е включена възможност за поддържане на междуредията на трайните насаждения с естествена растителност.

Към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени следните трайни насаждения: ябълки, круши, кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи (Prunus domestica), десертно грозде, ягоди, малини, орехи, бадеми, лешници, кестени, шам-фъстъци и други черупкови видове), които се приемат за една култура за целите на екосхемата.

Делът на основната култура в еко схемата е завишен до максимум 95%, в сравнение са допустимия дял през 2023 г. до 90%.

В рамките на определени елементи на екологичната инфраструктура по еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура е включено условие в заявените площи да не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и да се запазват дърветата с хралупи.

Измененията в интервенциите ще влизат в сила от датата, на която е представена нотификацията до ЕК, или от датата, на която е подадено искането за изменение на Стратегическия план.

И в процеса на изготвяне на промените в Стратегическия план, въз основа на постъпили бележки, са предприети действия по изменение и допълнение на определени интервенции за подпомагане на селските райони. Новост е премахване на интервенцията Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт .

Във връзка с това са прецизирани текстове, в допълнение в предлаганите изменения на Наредба № 4 от 2023 г. са съобразени различните култури във въведените забрани и ограничения за съответната защитена зона от мрежата Натура 2000, когато се компенсират ограничения при използване на продукти за растителна защита и минерални торове. Предвидено е, че за едни и същи фуражни площи не би следвало да получават компенсаторно плащане по двете интервенции за биологично производство, които са уредени съответно в първи стълб и във втори стълб.

С изменението на Стратегическия план  освен това е създадена операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ – в интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“, където размерът на подпомагане е базиран на забрана за използване на минерални торове и продукти за растителна защита, различни от разрешените в биологично производство.

Прецизира се понятието „форсмажорни обстоятелства“.

С промяната в Наредба № 4 от 2023 г. се предвижда срокът за подаване на заявления да се удължи до 24 юни 2024 г., за да се  осигури възможност земеделските стопани да се запознаят с променените изисквания и условия за подпомагане и да вземат решения за интервенциите, по които да кандидатстват. За кампания 2024 се уеднаквява срокът за подаване на заявления с крайния срок за подаване и редактиране на заявления.

За заявленията за подпомагане, подадени през
2024 г. се въвежда дерогация относно прилагането на предвиденото намаление от 1 % за всеки работен ден на съответното директно плащане при подаването на заявление за подпомагане след крайната дата за подаване и редактиране.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X