817 млн. евро е бюджетът по директни плащания в Кампания 2024 г. Кое е важното за екосхемите

817 млн. евро е бюджетът за интервенциите по директни плащания за Кампания 2024 г. От тях над 503 млн. евро е бюджетът по основните, необвързани с производство плащания, а 203,6 млн. евро по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (т. нар. „еко схеми“), които се финансират от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Това стана ясно по време на информационната кампания за директни плащания 2024 г. в град Велико Търново, която беше открита от заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева.

Плащанията за еко схемите се извършват на база допустими за подпомагане хектари при спазване на екологичните практики, определени в дадената еко схема и при съответната ставка. Еко схемите са доброволни едногодишни ангажименти и земеделските стопани имат възможността да заявяват цялото или част от стопанството си за подпомагане. Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна еко схема, но трябва да се съблюдава допустимостта на комбинациите, които са посочени в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

В еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, при насърчаване на зелено торене и органично наторяване,  са разграничени междинните и покривните култури, които са на полето в различните периоди. Конкретизиран е  обхвата на органичните подобрители на почвата – органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти и обработен оборски тор.

Преформулирани са екологичните практики по еко схемата за намаляване използването на пестициди. При схемата за екологично поддържане на трайните насаждения са допълнени две нови екологични дейности за междуредията на трайните насаждения. Включена е възможност за поддържането им с естествена растителност и/или мулчиране в междуредията.

Към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени трайни насаждения, които ще се приемат за една култура. За да се облекчат изискванията към фермерите, делът на основната култура е завишен до максимум 95%, в сравнение с 2023 г. – 90%.

По време на срещата присъстваха близо 200 земеделски стопани от областите Велико Търново и Габрово. Утре информационната кампания  продължава в градовете Русе, Ямбол и Бургас.

Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024 г.

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема. Това стана ясно по време на среща от информационната кампания за директни плащания 2024 г. в Стара Загора, която беше открита от заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов. Ставката за всяка една от осемте еко схеми е различна, като земеделските стопани имат възможността да заявяват цялото или част от стопанството си за подпомагане. Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна еко схема.

Еко схемите с най-висок бюджет са еко схемата за намаляване използването на пестициди-  близо 86 млн. евро, 44 млн. евро по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури, а по схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал размерът за 2024 г. е 40 млн. евро.

Заместник министърът информира производителите, че в края на месец април е изпратена последната версия на първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. от българска страна към Европейската комисия. „Очакваме в края на месец май да получим одобрение на Плана от ЕК и затова МЗХ публикува проект на наредби за прилагане на директните плащания за обществено съгласуване, което продължава до 20 май.“, посочи той. По думите му информационната кампания за директните плащания по Кампания 2024 г. дава възможност земеделските производители свободно да задават своите въпроси към експертите, с цел  улесняване на процеса по попълване на документите. „Всички нови компоненти, включени в изискванията за кандидатстване, ще се обяснят и разяснят детайлно“, категоричен бе заместник-министърът. Той съобщи още, че миналата седмица е стартирал прием по държавната помощ за хуманно отношение към животните в двете направления свиневъдство и птицевъдство.

По време на срещата експерти от министерството обясниха, че ЕК е предприела действия за облекчаване на административната тежест, за да се набележат сферите, в които отделни аспекти могат да се усъвършенстват. Целта е да бъдат улеснени земеделските производители  при прилагането на новите правила на ОСП. Подробно бяха разяснени стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/. Новият елемент при ДЗЕС 5 за ограничаване на ерозията на площи с наклон над 10% или вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата е, че за всички обработваеми земи, почвообработващите операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена. При ДЗЕС 6 в земеделското стопанство е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ  през периода от 1 юни до 30 септември да се поддържа  минимална почвена покривка. Поне две различни култури трябва да се отглеждат на площи между 10 и 30 ха, а когато размерът на обработваемата земя в дадено стопанство е повече от 30 хектара, диверсификацията на културите се състои в засяването и отглеждане в стопанството на поне три различни култури, е записано в ДЗЕС 7.  Отпада задължението при ДЗЕС 8  за поддържане на поне 4% от обработваемата земя като непроизводствена площ.

По-късно днес заместник-министър Капитанов проведе и среща по информационната кампания за директни плащания Кампания 2024 със земеделски производители  от област Сливен. На двете срещи присъстваха общо над 200 стопани.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X