Какви са новостите за животновъдите в Кампания 2024

В отговор на искането на България от 15.12.2023 г. за изменение на Стратегическия план с писмо ЕК изпрати коментари, в които в т. 14) е посочено следното: „Предложеното изменение не включва опростяване на условията за допустимост, според които се изисква равнище на минимално производство на едно животно, което в предходния програмен период доведе до висок процент на грешка и финансова корекция. Напомняме, че трябва да се създаде система за контрол, чрез която да е възможно да се проверяват избраните условия за допустимост“.

Същевременно на 8 февруари 2024 г. беше получено писмо от ЕК с окончателна позиция след доклада на Помирителния орган, в което потвърждава позицията си, че разходите по схемите за обвързано с производството подпомагане, изчислени като риск за Фонда, са предложени за изключване на финансирането от ЕС. Като част от констатациите по време на одитното проучване е установено, че: спазването на условия за допустимост свързани с реализацията на продукцията се определя на равнището на стопанството, а не на равнището на отделните животни, за които земеделските стопани кандидатстват за подпомагане;
когато представят документи за доказване на този критерий за допустимост, земеделските стопани могат да избират в рамките на коя схема да представят документите за реализация на продукцията и в случаите, в които заявяват за подпомагане повече от една схема, могат да декларират реализираната продукция по схемата, за която могат да получат възможно най-високо доброволно обвързано с производството подпомагане.

Изложената позиция на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ е, че изискванията, определени от държавите членки, трябва да бъдат последователни и контролируеми и че системата за контрол трябва да бъде в съответствие с поставените условия за допустимост, т.е. на ниво всяко животно поотделно

Предвид това и с цел постигане на пълно съответствие с правото на ЕС, както и за опростяване на условията за подпомагане за земеделските стопани и намаляване на административната тежест, са изготвени предложения за изменение на условията за доказване на реализираната продукция по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни. Те са обсъдени с представители на браншовите организации в сектора.

Предложенията за промяна на условията за допустимост по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни, в частта за реализация на продукция, са следните:

Предвижда се да бъдат извършвани административни проверки за наличие или липса на регистрация в системите за регулиране на пазара в сектор мляко, както и в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за установяване на движение на животните в сектор месо. Целта на тези проверки е да се установи дали кандидатите за финансово подпомагане извършват активна стопанска дейност в секторите мляко и месо, като приоритетни за страната. Кандидатите за финансово подпомагане, опериращи в сектор мляко, които подават заявление за подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, за млечни крави, включени в развъдни програми, за крави от застрашени от изчезване породи, за биволи, за овце и кози, включени в развъдни програми и за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми, трябва да отговарят на поне едно от следните условия:
Земеделските стопани, които реализират сурово мляко чрез първи изкупвач на сурово мляко, съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), следва
да имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС и/или земеделските стопани, реализиращи мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба №26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.) и/или
Земеделските стопани със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти.
В случай, че земеделските стопани, кандидати за финансово подпомагане, не отговарят на поне едно от изискванията за реализация на мляко и млечни продукти, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция.

Кандидатите за финансово подпомагане, опериращи в сектор месо, които подават заявление за подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави; за месодайни крави, включени в развъдни програми; за крави от застрашени от изчезване породи; за овце и кози, включени в развъдни програми и за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми, трябва да отговарят на условието за реализираните животни за клане, износ или продажба в други стопанства, да е издадено ветеринарномедицинско свидетелство от Системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни.

За сектор „Животновъдство” общият бюджет на обвързаната с производство подкрепа за 2024 г. е 63 531 134 евро.

Подпомагането в млечното направление е за: млечни крави (МлК); млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП); крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП); биволи; за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП); овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП).

За да са допустими за подпомагането, животновъдите в направление „Мляко” е нужно да отговарят на поне едно от следните изисквания:

– Земеделските стопани (ЗС), които реализират сурово мляко чрез първи изкупвач, съгласно член 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС), следва да имат регистриран валиден договор по реда на чл 55б, ал.5 от ЗПООПЗПЕС и или
– ЗС, реализиращи мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и/или
– ЗС със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход – Секция IX – Млечни продукти.

Ако земеделският стопанин не отговаря на поне едно от изискванията за реализация на мляко и млечни продукти, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция!

Опростяване на условията има и при месодайното животновъдство, където доказването на реализираната продукция ще става чрез извършване на административни проверки в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ) на хранителната агенция за установяване движението на животни.

Ще се изисква да има издадено ветеринарномедицинско свидетелство от СИРЖ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни за животните, реализирани за клане, износ или продажба в други стопанства.

Обвързано с производство подпомагане за месодайното животновъдство включва: за месодайни крави (МеК); за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП); за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП), за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-ЗП); за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X