ЕК иска да променя правилата на де минимис и да удължи срока до 2032 г.

Комисията сега събира обратна информация за проекта за изменение на помощта

Европейската комисия започна обществена консултация, като  прикани всички заинтересовани страни да коментират проекта за целенасочени изменения на правилата за малките суми държавни помощи за селскостопанския сектор – т.е. регламента де минимис.

Всички заинтересовани страни могат да дадат своите коментари и отговори в рамките на обществената консултация, която е до 21 юли 2024 г.

Предложеното изменение

С Регламента де минимис в селското стопанство се предлага да се изключват малките суми държавни помощи от контрол върху държавните помощи, тъй като се смята, че те нямат отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар.

След последното преразглеждане през 2019 г. понастоящем държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 EUR на бенефициент за период от 3 бюджетни години, без предварително уведомление до Комисията за одобрение.

Ако дадена държава членка разполага с централен регистър на национално равнище за регистриране на помощта де минимис, се прилага по-висок таван от 25 000 EUR за период от три бюджетни години.

Освен тези тавани на бенефициент, за всяка държава — членка на ЕС има максимален национален размер за такава помощ – т.нар. „национален лимит“, чиято цел е да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията.

Срокът на действие на Регламента де минимис в селското стопанство изтича на 31 декември 2027 г. , но е планирано преразглеждането на регламента да стане по-рано и доста преди изтичането на срока му на действие.

Комисията обяснява, че е взела под внимание и заключенията на Европейския съвет от 17 и 18 април 2024 г. относно значението на един конкурентоспособен, устойчив и стабилен селскостопански сектор. В този контекст и с оглед на нарастващия инфлационен натиск върху сектора и високите цени на суровините, Комисията обясни, че започва по-отрано целенасочено преразглеждане на Регламента.

Сега ЕК търси обратна информация относно това ранно преразглеждане.

Проектоизмененията включват следните промени:

  • Увеличаване на максималния таван de minimis на предприятие за три години от 25 000 EUR на 37 000 EUR, за да бъде отчетена инфлацията.
  • Корекцията  на националните лимити да се изчислява въз основа на стойността на селскостопанската продукция.
  • За това изчисление с действащите правила се взема предвид референтният период 2012—2017 г.  Предлага се този референтен период да бъде удължен на 2012—2023 г., с което става възможно да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанската продукция, особено през последните години.
  • Максималният размер на помощта да се изчислява за период от 3 години вместо на основата на три бюджетни години в съответствие с общите правила де минимис, които не се отнасят само до сектора.
  • Въвежда се задължителен централен регистър на помощта de minimis на национално или европейско равнище. Това ще се прави, за да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за земеделските стопани, които понастоящем използват система за самодеклариране.

Чрез увеличаването на максималния таван на де минимис  на дружество, с предложените изменения ще бъдат увеличени възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, по-бърз, по-пряк и ефикасен начин.

Освен това с предложените изменения ще бъде намалена административната тежест за земеделските стопани чрез въвеждането на задължителни централни регистри на помощта, с което ще бъдат облекчени задълженията за докладване за земеделските стопани — предимно микро-, малки и средните предприятия.

И накрая, с преразглеждането ще бъде удължен срокът на действие на регламента до 2032 г.

Следващите стъпки

Всички заинтересовани страни могат да представят своите коментари по проекта за изменение до 21 юли 2024 г.

В допълнение към започналата обществена консултация проектът на предложение ще бъде обсъден и на срещи между бъдещата Комисия и държавите членки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X