Предвижда се комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. Целта е да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. Това стана ясно по време видеоконферентно заседание на Тематична работна група (ТРГ).

Ще продължи да се подпомага обучението за повишаване знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. Нов момент е възможността за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане дейността на сдружения/организации и групи на производители и на техните членове.

Обсъдено бе подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти. Това ще доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване достъпа им до пазара.

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

Предоставя се нова възможност за подобряване капацитета на акредитираните лаборатории за анализ на пчелните продукти, с цел подобряване на проследяемостта, тяхното качеството и безопасност.

Ще продължи да се стимулира и самоконтролът на продуктите, ще доведе до по-добро функциониране на късите вериги на доставки. За подобряване пазарната ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност, пчеларите ще могат да се възползват от подпомагане за разработването на продукти, обхванати от публични или сертифицирани частни схеми за качество.

С цел внедряване на нови технологии в пчеларската практика, се предвижда прилагането на мярка „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“.

Обсъдено бе и подпомагането за популяризиране на пчелните продукти и насърчаване на тяхното потребление.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 04 Януари 2021 11:47

Януарски пчеларски работи

При необходимост правете зимни подхранвания

Месец януари е най-студеният от годината. Средните месечни температури за цялата страна, с изключение на Черноморието, са отрицателни. За Северна България те са между -1,3 С до 3,5 С, а за южните части на страната – между 0 и 2,4 С. През отделните дни са наблюдавани абсолютни увеличения, достигащи през някои години до 22 С, но и абсолютни понижения – до -38 С.

Влажността на въздуха е висока, а валежите са предимно от сняг в северните, мокър сняг – в южните райони и по Черноморието. Слънчевите дни са твърде малко.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Продължава периодът на относителен покой на пчелните семейства, през който те са събрани на кълбо. Прехвърлили са се вече върху участъците със запечатан мед. Последният поглъща влагата ог въздуха в гнездото, намалява концентрацията си и става по-лесноусвояем от пчелното семейство. В центъра на зимното кълбо се поддържа постоянна температура до 28°С. Оптималната температура в пчелното гнездо е в границите 15-25°С, а при поява на първото пчелно пило – 34-35°С.

Способността на пчелите да зимуват спокойно, без да излизат от кошера няколко месеца се дължи на възможността дебелото черво (ректума) да се разпъва и по този начин да побере големи количества фекалии, достигащи до 50 % от масата на пчелата. Своевременното освобождаване на натрупаните в дебелото черво фекални маси става при облитането на пчелите през краткотрайното затопляне на въздуха в някои слънчеви дни през зимата.

Към края на месеца в по-силните семейства младите майки започват да снасят яйца.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА

През този месец пчеларят извършва следното при периодичните си посещения в пчелина:
- Външен оглед на кошерите и пчелните семейства и при необходимост отстраняване на нередностите (осигуряване на спокойствие на семействата чрез изрязване на клоните, опиращи се в кошерите и поправяне на оградата); изправяне на съборените кошери и поставяне на падналите покриви; освобождаване на кошерите и входовете им от паднал сняг; изваждане на умрелите пчели с Г-образна тел от затрупаните от тях входове.
- Констатиране на здравословното състояние на зимуващите пчелни смейства чрез:
- Оглед на пространството пред и около кошера и прилетната дъска при наличие на умрели пчели по прилетната дъска или пред кошера – предполага се, че хранителните запаси са недоброкачествени; ако се виждат изгризани пчели или миши изпражнения, то в кошера има мишка.
- Прослушване с тънък каучуков маркуч, единият край на който се вкарва през входа на кошера, а другият се поставя на ухото.
- Обръща се внимание на отделяната от пчелните семейства миризма.
За да се подтвърди направената констатация относно наличието на заболяване, се изпраща проба за лабораторни изследвания.
- Наблюдаване на очистителното облитане. Пчеларят трябва да следи за метеорологичната обстановка и в деня на прогнозираното затопляне да бъде на пчелина. Теренът около кошерите е необходимо предварително да бъде подготвен. Почистват се входовете и прилетните дъски. Пред кошера се поръсва слама или пепел, за да не кацат пчелите върху снега.

В тези топли дни външната температура достига до 12-13°С и повече. Тогава пчелите извършват очистително облитане. По начина на облитане пчеларят може да установи моментното състояние на пчелните семейства.

Ако облитането е енергично – всичко е нормално. Поединичното и бавно излитане на пчелите, разпълзяването им по прилетната дъска показва, че семейството не е в ред. Търсят се причините – глад, влага, мишки, болести.

При облитането пчелите отделят изпражнения. По тях може да се съди за здравословното им състояние. Ако са светложълти, пчелите са здрави, но ако са тъмнокафяви или сребристобели, налице е болест (манова токсикоза, нозематоза, паратиф).

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА

Към подхранванията за попълване на пчелните запаси още през месец януари се отнасят извършваните по необходимост зимни подхранвания. Те се правят със закупена или подготвена от самия пчелар полутвърда храна – кърмова маса, или захарно-белтъчна храна. Тя се приготвя по следния начин: на 8 кг пудра захар, предварително смесена със сухо мляко „НИДО”, опаковка по 400 грама (по 20 грама за всяко пчелно семейство от млякото), се добавя пчелен мед 1,9 кг (предварително разтворен във водна баня до 42°С) от здрави пчелни семейства и 100 грама вода. Добре се омесват всичките съставки докато добият вид на тесто. Опаковат се в полиетиленови торбички или марлени такива по 500 грама. След това се разточват и полагат върху плодниковите (корпусните) рамки над кълбото под възглавницата, двукратно или трикратно в зависимост от силата и нуждата на пчелното семейство.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 08 Декември 2020 17:01

Работа на пчелина в късна есен

Да припомним редица практични похвати за най-правилно и полезно за пчелите зазимяване

Инж. Георги Русимов
И през есента има работа на пчелина. Вярно, не е обемиста, но за сметка на това важна и решаваща за осигуряване на добро презимуване.
Нека видим най-напред какви са природните дадености и статуса на пчелните семейства. Есента вече е в правата си. Дори да има циганско лято, природата не дава кой знае какъв шанс на пчелите да летят и събират зимнина. Първо, времето е хладно, второ, денят е къс и трето, почти няма цъфтяща медоносна растителност. Казвам почти, защото тук-таме можем да срещнем астра, синя жлъчка (цикория), есенен минзухар (кърпикожух), дива коприва и други, от които пчелите събират безценен прашец.
Освен това, абсолютно не препоръчвам подхранване с каквато и да било храна, дори и с мед. Ако подхранваме със захарен сироп с цел увеличаване на зимните запаси, то ние жестоко амортизираме безценните зимни пчели и вместо да доживеят до Гергьовден, те ще отпаднат преди да отгледат първото пило. При положение, че подхранваме с мед, резултатите също са плачевни – продължава неестественото подбуждане на яйцеснасянето на майката, в резултат на което се отглежда пило в лоши климатични условия – студено време, липса на вода и ненужно изразходване на зимните запаси. Подхранването със захарен сироп трябва да приключи до 10-15 септември, когато все още има достатъчно прашец.
Пчелните семейства са в своеобразна предзимна летаргия. Почти няма летеж, на прелките се суетят няколко пчели-стражи, в хубав ден може да се наблюдава и облитане на млади пчели. Майките по принцип са спрели яйцеснасянето, до 10-15 октомври се излюпва последното пило. Акарите вече са само по пчелите. Търтеите са изгонени от кошерите. Затваря се един извечен природен цикъл.
Ние можем само да помогнем на пчелите да приключат своя годишен жизнен кръговрат по най-добрия начин. Какво следва и можем да направим?
Да „зазимим“ пчелните семейства
Терминът „зазимяване“ се е наложил в пчеларския език и литература и звучи претенциозно и неясно. Огрев ли да осигуряваме на пчелите, климатици или санировка на пчелните жилища? Нито едното, нито другото! Просто трябва да оставим пчелите да образуват изключителния природен феномен – зимното си кълбо, гарнирано с достатъчно хранителни запаси над него. Всъщност основната дейност по зазимяването е да прегледаме всички пити в Дадан-Блатовите кошери, да преценим силата на пчелното семейство, запасеността с храна и да го стесним на толкова пити, колкото могат да се покрият с пчели. Ориентировъчно това значи:
- за силни семейства – от 12 рамки се оставят 8-9 рамки
- за средни – оставят се 7-8 рамки
- за слаби – 6-7 рамки
Изваждат се маломедните и негодни пити – черни, провиснали, продупчени, с много търтееви килийки и т.н. Така стесненото семейство се ограничава с преградна дъска, като зад нея не се слагат никакви парцали, възглавници или други затоплящи материали, както се препоръчва в старите справочници по пчеларство. Въздухът зад преградната дъска служи за страничен изолатор, а освен това способства за по-добър въздухообмен и микроклимат в кошера. Някои пчелари практикуват двустранно стесняване – от лявата и дясната страна на кошера изваждат по 1-2 пити и ограничават пространството на плодника с две преградни дъски. Няма лошо, но е по-трудоемко и без особен ефект в сравнение с едностранното стесняване. Наскоро с прилагането на такова стесняване се сблъсках с един необичаен случай. Млад колега, при стесняване от западната страна, не сложил преградна дъска и в началото на ноември ме сюрпризира с новината, че пчелите изградили далак с размерите на плодникова пита. Истинска аномалия! Така или иначе, с това стесняване решаваме следните задачи:
- Премахваме негодните пити с цел обновяване на пчелното гнездо с нови пити през пролетта – виж 8-ми принцип от „Ръководство по рационално пчеларство“. Моментът за това изземване е най-подходящ в целия годишен цикъл, защото вече нямаме пило, което би ни попречило да имаме свободен избор и да елиминираме негодните пити.
- Осигуряваме всички останали пити в кошера да бъдат покрити с пчели, което ще предпази меда и прашеца от разваляне (меда в непокритите от пчели пити прокисва, а прашеца плесенясва).
- Преценяваме запасите от храна и там, където не достигат, можем да придадем пита/и с мед от друг, силен и добре запасен кошер. Стремим се да осигурим поне 15-20 кг мед на семейство. Разбира се, в термина „зазимяване“ влиза и доброто уплътняване и изолиране на тавана с изолационни материали – възглавници, дрехи, велпапе, вестници, стиропор и др.
 Другата дейност по зазимяването е да се сложат мишепредпазителите, защото през октомври полските мишки се насочват към домовете, мазетата, хамбарите и към пчелните кошери. Лично аз съм допускал грешката да подценя тази дейност и през пролетта съм намирал в кошера жалка картина – изгризани пити и изядени пчели от мишките, които са си направили гнездо от сено и слама в дъното на кошера. През зимата пчелите са неподвижни и гризачите се възползват от тяхната пасивност.
- Създаване на заслон против преобладаващите северни ветрове. Това е много важно мероприятие, защото силните ветрове създават недопустимо течение в кошерите, което е предпоставка за стресиране на пчелите и повишена консумация на храна. Укрепване и застопоряване на капаците на кошерите.
- Преди да затворим за последно кошера ни остава още една работа – да третираме семействата с оксалова киселина (ОК) против акара Вароа. Поради важността на това мероприятие ще се спра по-подробно на него. Преди всичко искам да кажа, че ОК е най-ефикасното и екологично средство в борбата с Вароатозата. Само след това третиране забелязвам на контролната табла паднали множество акари. Третира се след 15 октомври, когато вече няма пило, защото оксаловата киселина не може да действа на кърлежа, когато е скрит в запечатаното пило. Хубаво е кошерът да има мрежесто дъно или омаслена хартия, но паднали веднъж и на нормално дъно, акарите трудно биха се върнали в пчелното гнездо, още повече, че в този период няма летеж и пчелите не пълзят по дъното, за да прилепне по тях някой полумъртъв кърлеж.
За третирането с оксалова киселина използвайте препоръките на специалистите и прилагайте регистрираните ветеринарномедицински препарати.
Всички тези дейности е добре да се извършат до края на ноември.
След така свършената работа не ни остава нищо друго, освен да си вземем довиждане с пчелите до следващата пролет.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 03 Август 2020 10:19

Продължителност на живот на пчелите

Съществува ли хипотезата, че пчелите сами регулират колко да живеят?

Горан Миленков
Познанието на зависимостите, жизнена дейност, добив на храна, хранене и размножаване, определят продължителността на живот на пчелите и технологиите по отглеждането им. Защо през лятото пчелите имат кратък живот и са биологично по-стари от своята реална възраст с голяма разлика между биологична и истинска възраст. За изясняване на въпроса с продължителността на живот на пчелите е необходимо да преосмислим цялата жизнена дейност на пчелното семейство свързана с храна, хранене, условия на живот, работа и размножаване. В пчелното семейство през активния сезон всекидневно се раждат хиляди пчели и хиляди умират. И aко пчелите живееха до някаква пределна възраст, дълбока старост, обитават кошера и не могат да събират и преработват храна, те биха сериозно затруднили жизнените процеси в пчелното семейство. Това ни задължава да изясним
ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ПЧЕЛИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА ИМ НА ЖИВОТ
А те са физични с физическо износване и стареене и физологични, зависими от храна, хранене, условия на живот и размножаване. Старостта и физическото износване са неизбежен процес от индивидуалното развитие на организма, което води до общо понижаване на интезивността на жизнените процеси, които владеят цялата природа. Старостта е предопределена заложена програма за всеки жив организъм, заложен в гените. Обуславя се от действието на околната среда в която съществува и възстановителната способност на клетките. Когато остатъчната енергия на организма е недостатъчна за въстановяване на организма като цяло от въстановителната енергия отвън, той старее. Фактор, който пряко влияе върху старостта и продължителността на живот на живите организми в природата. Всъщност стареенето е необратим, не котролируем физиологичен процес на организма с определен период от време, в който се развива, размножава, износва и умира. Външните условия оказват положително или отрицателно влияние върху него и се отразява на продължителността им на живота. При пчелите смъртта настъпва без да се нарушава целостта на пчелното семейство и ритъма му на работа, обуславя се от времето на излюпване, от условията на живот, добив на храна, хранене и ежедневен разход на енергия.
КРАТЪК Е ЖИВОТЪТ НА ПЧЕЛИТЕ
Основна причина за това е интензивната работа, отглеждане на пило, почистване на кошера, събиране на цветен прашец, нектар и производство на мед. Продължителността на живота спада, ако енергията изразходвана за отглеждане на голямо количество пило, събиране и преработка на нектар не се покрива отвън. Според някои автори, пчелите отделят мляко само докато са кърмачки, след което до края на живота си продължават да отделят пчелно мляко, но с малко по-друг състав, обогатено с ензими. Това мляко можем да го наречем ензимно. Ензимите са антиоксиданти, аминокиселини, минерали, витамини, флавоноиди, каротеноиди и др. Те играят ролята на вещества, които разграждат протеините, въглехидратите и мазнините в процеса на храносмилане, като ги правят достъпни за усвояване от организма. Отделянето на ензимно мляко е пряко свързано с мастната тъкан на пчелите и влияе на продължителността им на живот. Мляко отделят само пчелите, които имат телесни запаси или са в условия на хранене с прашец.
ВСЪЩНОСТ ПЧЕЛАТА Е ПЧЕЛА И ПОЛЕЗНА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, САМО АКО ОТДЕЛЯ МЛЯКО
Медоносните пчели след раждане задължително се захранват с прашец и дълго живеещи пчели се появяват само когато семейството е добре снабдено с прашец и има малко или въобще няма пило. Така в първата част от живота си, когато се явяват като пчели кърмачки, техните глътъчни жлези и мастно тяло са добре развити. Излезли на полето те не развиват мастно тяло, живеят до изразходване на хранителните му вещества. От наблюдения на практици, опровегаващи теорията за „работната смърт” на пчелите, свързват продължителността на живота им с първия период след раждане в течение на който полагат грижи за пилото. Всъщност, ако семейството има добра майка, но малко пчели, то в семейството ще има повече пило от пчелите, които са в състояние да го хранят без да пренасилват себе си. Отделянето на млечице е изискване, което пчелите са длъжни да изпълняват.
НЯМА НЕДОХРАНЕНО ПИЛО, ТО ИЛИ СЕ ИЗХРАНВА ИЛИ ИЗЯЖДА
Ако след това настъпи паша, изтощените от кърмене пчели, станали летящи ще се топят като сняг на слънце и продължителността им на живот може да се изравни с периода на кърмене. Но от съкратения живот на пчели в семейството, произвеждаме повече млади, на които продължителността на живот ще се определя от общите условия на новородените пчели, основно захранвани с прашец. Поради това в нормалните пчелни семейства, на които разчита пчеларството, задвижването на биологичните закони са пряко свързани с природата за естествено развитие и физиологично израстване на пчелите. Те са в пряка зависимост от хранене с прашец за физиологично състояние на организма и продължителност на живот. Пчелите през милионите години на еволюция са си създали режим (инстинкти) на хранене и размножение, благодарение на което са оцелели до днес.

Известно, е че пчелното семейство се развива само в условия на паша, с храна отвън. Така, без намесата на пчеларя, от ранна пролет с появата на първите цветове, зависими от природата, пчелите започват плахо размножение, което върви успоредно с развитието на природата. Този синхрон на развитие, природа-пчела, подсигурява сигурно захранване с прашец на новоизлюпените пчели, което удължава живота им. Едно естествено пролетно развитие на пчелното семейство до главната паша с непрекъснато, балансирано увеличаване на пчели кърмачки и пило, довежда до натрупване на големи количества хранителни запаси в мастното тяло и глътъчните им жлези, като много от тях стават анатомични търтовки. Това са голяма част от пчели достигнали биологичен и физиологичен максимум на развитие с дълъг живот, готови за рой и голяма продуктивност. Един малък период от време, в който до голяма степен се формира продължителността на живот на пчелите и те могат да живеят до година, ако не хранят пило и събират храна. Очевидно,
Резервните хранителни вещества на мастното тяло поддържат жлезите в добро състояние,
ЗА ХРАНЕНЕ НА ПРОЛЕТНОТО ПИЛО
Известни са опити, които показват, че обилното хранене с прашец, удължава продължителността на хранене на пилото и дава същия резултат, както при липсата на пило. Следва, че между продължителност на живот и степента на развитие на мастното тяло съществува тясна връзка. Освен това летящите пчели притежават биологична даденост да удължават продължителността си на живот чрез хранене с прашец. Едно необикновено явление, което намира малко аналогии в света на животните
С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТ НА ПЧЕЛИТЕ И ТО ОТ САМИТЕ ТЯХ
Храната е пряк фактор определящ продължителността на живот на пчелите и на целия животински свят. Пчелите, след преминаване на периода на кърмене, стават кошерни и летящи, като спират храненето с прашец. Нещо необичайно в природата на животинския свят, при което летните пчели в резултат от липсата на прашец в диетата им се обричат, като че ли доброволно на кратък живот. Тук можем да вместим, като причина биологията и железните инстинкти на пчелите. Има и научно недоказано обяснение, че пчели станали летящи имат значително ограничени способности да усвояват прашеца. Следователно изяждането му без да бъде усвоен, няма смисъл. Практиката обаче показва, че ако старите летящи пчели бъдат отделени от младите в новосформирано семейство, са принудени отново да поемат грижите по отглеждане на пило. Така старите пчели, ако я нямаше тази подялба биха живели още 10-20 дни. Храненето на пило, обаче ги връща малко назад и те трябва отново да изминат последователния път, кърмачки, вътрешно кошерни и летящи, което увеличава продължителността им на живот с повече от един месец
СЛЕДОВАТЕЛНО ПРИЧИНАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА ИМ Е СМЯНАТА НА ХРАНАТА
Но след като необходимостта от хранене на пилото възвръща способността им да произвеждат мляко, би трябвало също така да възвръща и способността на храносмилателната им система да усвоява съдържащи се в прашеца съставки за осигуряване суровина за мляко. Влизането на старите пчели в контакт с ларвите е вероятна причина в техните уморени от работа организми да приемат определени количества секрет от ларвите, което подбужда атрофиралите им вече глътъчни жлези с възможност за повторна секреция на пчелно мляко. Известно е, че летящите пчели не развиват мастно тяло и белтъчните резерви в организма им са твърде незначителни. Затова някои субстанции приемани най-вероятно от ларвите, съществено изменят обмяната на веществата в организма на летящите пчели, като ги връщат малко назад. Опирайки се на тези доказателства може да направим извод, че продължителността на живот на пчелите работнички е регулиран хормонално. Но пчелите, като всеки друг организъм се износват, стареят и изтощават с времето. Мастната и жлезиста тъкан се изчерпва, нервни клетки умират, на дегенерация е подложена храносмилателната система. Тези процеси е възможно да бъдат забавени или дори до известна степен временно върнати назад. Но дългосрочно друго решение за поддържане жизнените процеси на този съвършен биологичен организъм няма, освен замяната на един организъм с друг - млад. Така пчелната колония, поради постоянната смяна на поколенията в нея, живее вечно млада и никога не остарява. Природата постоянно, сезонно и всекидневно се променя и пчелите, за да живеят и оцеляват са длъжни да я следват, като се приспособяват с доминиращи инстинкти. Те са всесилни и доминират за определен срок от време, подвластни на природните условия и потребностите на пчелното семейство. Загадъчна е смъртта на медоносните пчели. Те нямат инстинкт за самоволно напускане на жилището. Но притежават индивидуално доминиращ инстинкт за смърт, зависим от физиологичното им състояние с предусещане на смъртта. Упражнява се след изтощение с последни сили да отлети далече от жилището, може на километри и умре.
ВЕРОЯТНО ТУК НЯКЪДЕ СЕ КРИЕ И СИНДРОМА НА ПРАЗНИЯ КОШЕР
Инстинкта на пчелите за спиране и възобновяване, храненето с првшец след излизане от кърмаческа дейност води до съкращаване или удължаване на живота им. Прашецът регулира продължителността на живот на пчелите, важен за поддържане вечната младост на пчелното семейство и оцеляване при екстремни условия. Младостта е дръзка и желана. На нея се дължат и феноменалните качества на пчелното семейство преживяло милиони години. Дело на природата, която е опростила до съвършенство на възможното, живота и жизнените дейности на пчелното семейство за живот, съществуване и оцеляване чрез бързо размножаване и кратък живот. Медоносната пчела е създадена от природата и е част от нея. Човек не може да противостои на природата и силните вродени, железни инстинкти на пчелите, но с познания може да допълва и ускорява определени инстинкти изгодни за пчеларя и приемливи за пчелите. В заключение, продължителността на живот на медоносните пчели е изцяло функция на физиологичното им състояние, респективно на отделните им органи.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 13 Юли 2020 09:25

Пашата и майките

За тази важна връзка в пчеларството разговаряме с Борислав Бумов, производител на пчелни майки и отводки в Ловеч

ВИЗИТКА
Борислав Бумов е един от най-опитните и известни производители на пчелни майки в България. Качеството на произвежданите от неговия екип млади оплодени майки не подлежи на съмнение и стотиците български пчелари, които са получавали от неговото производство, със сигурност могат да потвърдят това. В практиката винаги има неизвестни, които затрудняват дейността и понякога водят до лоши резултати. Важно според Бумов, е да не се отказваш и да търсиш най-добрия начин за придаване и последващо развитие на семейството. Готов е на диалог с всеки, който е готов да чуе съвет.
– Как премина досега сезонът за производство на пчелни майки?
– В голяма степен тази пролет беше трудна за всички пчелари и особено за майкопроизводителите. Редуваха се студени и ветровити дни, многото валежи затрудняваха не само работните пчели, а и оплождането на младите майки. На моменти загубите достигаха до 40% - това е твърде много за един майкопроизводителен пчелин. От друга страна променливото време въздействаше и на пчеларите, които развиваха своите семейства. При нужда от млади оплодени майки, те ни търсеха, а продукцията беше ограничена и така настъпва колизия. Без постоянен приток на нектар и прашец яйцеснасянето на всички майки се затруднява, дори може да спре. По моя информация имаше райони в страната, където и тази лошотия се случи.
– Има ли значение медоносната растителност за качеството на произвежданите от вас пчелни майки?
– Бързият и кратък отговор е да, но оттук насетне започват много условности. В процеса има много фактори и един от тях е качествената медоносна растителност. Има периоди, когато ние, като производители на майки, се ужасяваме от обилната паша. На пръв поглед изглежда ненормално, но всъщност при обилен приток на нектар в отглеждачите настъпва презастрояване на маточниците и частично загърбване на функцията по хранене на личинките. От друга страна, работните пчели блокират с нектар и прашец свободните килийки в кошера, което при пчеларите води след време до намаляване на броя на пчелите – пак лошо.
Трябва да се балансират тези неща и аз от моя дългогодишен опит вече мога да кажа – решение има при всяка ситуация, но иска търпение и понякога нещата ставата по-бавно. Търсим качеството – значи трябва да платим цената за това!
Цената може да е търпение, средства, време и т.н. Както ние, така и пчеларят трябва професионално и културно да се отнася към тези неща, с разбиране и морал.
IMG 0474– Кое е най-доброто от гледна точка на пашата за пчеларя и производителя на майки в днешното време?
– Ако допуснем, че всеки разбира от работата си и подготвя пчелите за сезона както трябва – най-доброто е благоприятното време – това за мен е влажност и температури над 24-25 С, безветрие и поддържаща паша. В същото време за пчеларя нещата са по-други - последното изискване трябва да се замени с обилна паша, т.е. качествен район с богата медоносна растителност.
– Кое е най-важното, което спазва Борислав Бумов в производството на качествени пчелни майки?
– Нямям кой знае колко правила, но малкото които имам, спазвам желязно:
 важен е изходният материал – за нашите условия местната сива пчела. Редовно получавам и използвам качествен племенен материал, защото само така може да се поддържа качеството на младите оплодени майки, които получават пчеларите. Те трябва да са доволни от мен, когато заменят своите стари майки и получават много добри производствени резултати;
 имам натрупан дълъг опит в тази дейност, а практиката е важно нещо. При всеки проблемен случай ползвам наученото преди и трябва да кажа – получава се. Много важна е документацията, която се води на пчелина. Тя също помага в тези случаи;
 всеки случай на придаване на майка е специфичен и когато пчеларите се колебаят къде е грешката и защо не се е получило, аз с търпение обяснявам, повтаряме с нова майка и така, докато не се получи. В природата нищо не е така просто, както написаното в книгите;
 последното, което искам да посоча и е много важно, е следното - от години работя със стотици и хиляди клиенти пчелари и се стремя да съм им полезен. Постигам постоянно добро качество на майките. Нека колегите пчелари също да ме разберат в едно отношение – трябва да планират работата си и да заявяват майки при мен поне 10 дни предварително. Така за производството на качествени майки е най-добре, за екипа ни няма претоварване и прибързване, а и ще можем да откликнем на всяка заявка от пчелари!
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер

Недооценяването на ситуацията в гнездото и кошера може да подтикнат семейството към рисково роене

Д-р Милан Стоянов
Естественото рояване на пчелите е резултат от действието на инстинкта за оцеляване (Ив. Лонин). То се проявява, когато в пчелното гнездо и околната среда възникват ситуации, застрашаващи нормалното съществувание и живота на пчелните семейства. Роенето на пчелите се заражда и утвърждава като полезен за вида признак, когато пчелите живеят в естествени жилища (дупки, хралупи, скали, кухини, в земя). Причините условно могат да се подредят в три групи: биологически, причини – породени от състоянието на пчелите, и външни причини.
 Съставните елементи на биологичните причини за роене са: генетичната склонност, недостиг на маточно вещество (феромони) и състоянието и възрастта на майката. Семействата с двегодишни майки се роят при други равни условия три пъти по-често, отколкото семействата с едногодишни майки.
 Много са особеностите в пчелното семейство, които подтикват към възникване на роево настроение. Една от тях е малкото открито пило в пчелното семейство. Това е причина, поради която голяма част от младите пчели да изпадат в състояние на безработица. Стига се до неудовлетвереност на кърмаческата потребност на младите пчели-кърмачки. Изтънчената инстинктивност на пчелите възприема тази обстановка в пчелното гнездо като сигнал, застрашаващ нормалното им съществуване. В тясна връзка с изложената причина е стесненото гнездово пространство, което не позволява нормално яйцеснасяне на майката и не предоставя възможност за складиране на постъпващия нектар и прашец.
Сред многобройните причини за рояване, произтичащи от вътрешното състояние в пчелното семейство, са и следните:
 Лоша вентилация в кошера;
 Отслабнали фермони на майката;
 Замърсеност в кошера - черни пити, непочистени дъна;
 Голям брой пити в пчелното гнездо с търтеев градеж;
 Слабопродуктивни майки;
 Голям брой резервни пчели, неангажирани с отглеждане на пило и преработване на постъпващия нектар;
 Наличие на прекалено голямо съдържание на въглероден двуокис в кошерното пространство;
 Силно опаразитяване с акара Вароа;
 Нарушаване на баланса между вътрешнокошерни и летящи пчели;
 Излишно производство на млечице в семейството.
 Важна роля за възникване на роево настроение играят външните условия. Към факторите на околната среда се отнасят: липсата на паша, неподходящо за живота на пчелите време, прекомерно слънчево греене на кошерите. Към масово рояване подтиква меката топла пролет и горещо начало на лятото. Лошото време, пораждащо намалена летателна активност на пчелите и липсата на цъфтящи медоносни растения влияе силно за възникване на роево настроение.
Естественото рояване на пчелите е резултат от настъпване на нарушаване на равновесието в живота на пчелите и колебание в техния биологичен ритъм, утвърден през хилядолетията. Пчеларят не може да промени радикално външните условия, с които е длъжен да се съобразява, но състоянието в пчелното гнездо е негово задължение и отговорност.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 25 Юни 2020 10:28

Позорно явление и вече традиция

Това са резултати от системното игнориране на пчеларския сектор от институциите

В последните дни нашумя едно публицистично предаване на Валя Ахчиева, което отрази истинското положение в българското пчеларство. За съжаление констатациите в него са верни и твърде много засягат безпомощността на институциите в България.
Пчелите в района на Плевен умират три години поред и това е голяма трагедия за местните пчелари. Арендатори пръскат царевицата със забранени за ЕС вещества и отровата убива пчелите. Подобни случаи има и на територията на други области.
Бездействал е контролният орган – Областната дирекция по безопасност на храните в Плевен, след като не е сигнализирал прокуратурата за това. Министерството на земеделието, храните и горите – и те не са направили нищо, след като погазването на европейското законодателство продължава години наред. Прокуратурата е отказвала да разследва досега, защото прокурорите не били откривали престъпление.
Пчеларите се гневят, че държавата с нейните институции не работят. Те разказват как през месец май след поредното пръскане на царевицата, пчелите се връщали от акациевите гори, влизали в кошера и повече не излизали. Кошерните пчели изхвърляли от кошера труповете на пчелите-работнички.
Лабораторните анализи са показали, че активните вещества в пробите на умрелите пчели и растителността са различни. Тогава според закона
ПЧЕЛАРЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПЛЕДИРА, ЧЕ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА СА ОТРОВЕНИ
В с. Татари, с. Петокладенци, с. Стежерово и с. Божурлук, в плевелната растителност е установен забранения „тиаметоксам”. В пробата от пчели също има „тиаметоксам”.
А КАКВО Е ЗАКЛЮЧЕНИЕТО СЛЕД ТЕЗИ ФАКТИ?
Комисията не можела категорично да потвърди, че смъртността на пчелите имала пряка връзка с употребата на инсектициди с „тиаметоксам”, поради прекалено ниското му съдържание.”
Оказва се, че пробите на пчелите и растителността не са взети едновременно, а с три дни разлика. Пробите не са изпратени едновременно в лабораторията, а растителната проба е била на съхранение в Агенцията по безопасност на храните в Плевен до излизане на резултатите от пчелната проба.
В пчелите са открити – Тетраметрин – 12,8 мг/кг, Перметрин – 231 мг/кг, Циперметрин – 0,18мг/кг и Пиперонил бутоксид – 43,4 мг/кг. Концентрации от 0,1 мг/кг върху проби от плодове и зеленчуци се смятат за потенциално високи и има нужда от оценка за риска върху човешкото здраве. Възниква въпросът концентрации от пестициди 12,43 и 230 мг/кг, намерени в умрелите пчели дали са малко, дали са много и какво означава това?
В РАСТИТЕЛНАТА ПРОБА, ИЗПРАТЕНА 10 ДНИ ПО-КЪСНО, НЯМА НИЩО НАМЕРЕНО
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 12 Май 2020 12:25

Оксаловата киселина

Един нов метод за борба с акара Varroa destructor

Нели Лалова-Пурчева, Плевен
В търсене на биологичен препарат в борбата с акара Varroa destructor в Аржентина в продължение на осем години усилено са се провеждали експерименти за съвместно приложение на оксаловата киселина с глицерин. Аржентинският пчелар Диего Иакони създава нов препарат, който е тестван в различни географски райони и върху различни породи пчели. Той може да се използва, поради факта, че генерирането на съпротивата става доста по-бавно, имайки в предвид неговия органичен характер.

Оксаловата киселина широко се използва в европейските страни, където тя е доказала своите добри качества при отсъствието на открито пило. Използват се две форми: във вид на спрей или сироп с вода или захар. В двата случая тези методи могат да бъдат използвани 3 пъти с интервал от 7 дни.
Правейки анализ на научните съобщения и споделяния в интернет пространството, тези форми осигуряват до 50% ефективност при отсъствие на пило и невисоки температури на въздуха, в интервал от 3 до 10оС. Това явление включва жизнения цикъл на Varroa destructor, сумарната продължителност е 16 дни, от които 12 дни той се намира в запечатанитете пчелни килийки,а останалите дни намирайки се върху тялото гостоприемника, т.е. върху пчелата.
При традиционната форма на използване на оксаловата киселина, когато тя се разпръсква върху пчелните пити, няколко часа след това, под въздействието на температурата на пчелното семейство се стига до дехитратация на разтвора, оксаловата киселина кристализира и губи своите киселинни свойства.
Оксаловата киселина е широко използвана при борбата с Varroa destructor, поради нейната висока ефективност (> 90%) и малък риск от замърсяване в пчелното семейство.
PiKtablica2В края на 80-те, началото на 90-те години много пчелари от Франция, Италия, Германия, Испания, Русия са отчитали намаляване на ефективността на оксаловата киселина. Първоначалната концентрация е била 1.5-2,0%, а тя е давала добър ефект при борбата с акара, но в последствие резистенността е довела до използването вече на 3,0 и даже 4,0-4,5 % разтвор. Освен със захарен сироп, оксаловата киселина (Н2С2О4) се загрява с глицерин при 100оС. Ефективността от прилагането на оксаловата киселина при тези методи е около 60%, поради това, че тя не действа върху закритото пило.
Научните публикации сочат, че ефикастността (%) на оксаловата киселина при третиране по метода на накапване е най-ефективна когато то се провежда в края на ноември или началото на декември, при липса на открито и закрито пило, а температурата на околната среда е около + 3оС.В горепосоченото изследване са взети в предвид четиридесет и осем пчелни семейства при оценяване ефективността на метода (оксалова киселина и глицерин). Всички колонии, използвани по време на изследванията, предварително са били изравнени по количество на пчелите, открито и закрито пило, наличието на мед и цветен прашец. При всяко изпитване са били установени контролни групи без оксалова терапия. Пчелните семейства са били избрани на базата на географско местоположение на най-малко 5 километра едно от друго, за да се избегне явлението на репродукцията.
През март и април 2010 г. са били осъщeствени полски опити в експериментален пчелин Bahía Blanca (Аржентина), през януари и февруари 2011 г. в експериментален пчелин Charrúas, пчелни семейства заселени в кошери тип Langstroth.
Средната температура през този период в Bahía Blanca е била 22°C (диапазон 9-33°C), а в Charrúas средната стойност е била 31°C (диапазон 14-42°C). През май-юни месец 2013 г. e продължило изследването в експерименталния пчелин в близост до Mar del Plata е била, където средната температура е била 14°C (диапазон -2-20°С).
Използваното в експеримента третиране с Aluen Cap (оксалова киселина и глецирин), се състои от четири U-образни форми. Лентите са с размери 45 cm x 3 cm x 1.5 mm, като всяка една от тях съдържа 10 g оксалова киселина, разтворена с 20 ml глицерин. Всяка една лента се поставя на 2, 4, 6 и 8 плодникови рамки. Падащите акари се преброяват след 7, 14, 21, 28, 35 и 42 дни, като се използват дъна, специално пригодени за събиране на мъртви акари. След последното преброяване лентите се отстраняват и в същия ден колониите получават четири ленти Flumevar®. В тези пчелини или района, където са извървани тестовете, не са имали проблеми с флуметрин. Това третиране се оставя в колониите за 45 дни. Падащите акари също се броят през този период.
Следи се развитието на пчелните семейства, третирани с оксалова киселина се следи при всяко едно третиране, а също така една седмица след самото третиране. Взема се предвид промените с температурата на въздуха. При всяка една промяна се сравняват с необработените пчелни семейства от контролата. Всички останали условия (време, храна и контрол) са идентични. Параметрите за количествено определяне на общото състояние на колониите по време на оценката бяха следните: брой рамки покрити с пчели, наличие на открито и закрито пило. Всички пчелни семейства са били проверявани за наличието на мъртви пчели и пчелни майки след третиране. Получените данни са били анализирани с ANOVA (Дисперсионен анализ), за да се оцени дали третирането с оксаловата киселина води до промени в измерените променливи.
По време на есенния анализ пробите от пчелен мед, пчелен восък и пчели са били събирани от пчелните семейства за откриване на възможни остатъчни количества, генерирани от обработката с оксалова киселина.
Пробите са събирани съгласно протокола на Европейската работна група (European Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, 2001).
ЕФИКАСНОСТ
Ефикасността на лечението при контрола на Varroa destructor е определяна чрез сравняване броя на падащите акари, регистрирани по време на периода на лечение с оксалова киселина, с общия брой падащи акари, регистрирани по време на цялото изпитване (включително третирането с флуметрин).
Средната крайна ефикасност в колониите, лекувани с новата форма на оксалова киселина, е 94% (в експерименталния пчелин, разположен близо до Charrúas, лятно проучване), 92,7% (в експериментален пчелин, разположена близо до град Bahía Blanca, летен тест) и 92,8% (в експериментален пчелин, разположен в близост до град Mar del Plata, есенно проучване).
Крайната ефикасност на лечението с оксалова киселина се различава от контролата (Р <0.05). При всички изпитвания е установена ниска вариабилност по отношение на крайната ефикасност (диапазон между 85,9 ± 98,8%). Най-високата смъртност за трите анализа е регистрирана през първите 22 дни, със средна частична ефикасност от 74,4%.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИЯТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Параметрите на популацията преди и след третирането посочват, че при летни изпитания (третиране с оксалова киселина) завършват със средно 4,5 пити заети с пило и 8,2 рамки покрити с пчели. В есенния процес семействата са приключвали с 3,2 пити с открито и закрито пило и 8 рамки покрити с възрастни пчели.
Неблагоприятни ефекти върху семействата (мъртви пчели или пчелни майки) не са установени по време и след лечението. Неблагоприятни ефекти върху популациите на пчелите не са установени във всичките три проучвания (P> 0,05).
Остатъчни количества на оксалова киселина в пчели и пчелните продукти
Известно е, че естественото съдържание на оксалова киселина варира между 2,5 и 33,8 mg/kg в голяма гама от селскостопанската продукция (магданоз, грозде, цвекло, зелен грах, манголд, доматен сок, моркови, гъби, зеле, репички и т.н.). При този начин на използване на оксаловата киселина заедно с глицерин не е установено увеличение съдържанието на оксалова киселина в меда, восъка и пчелите след третиране (P>0,05). Всички проби от пчели и пчелен восък са отрицателни преди и след третиранията с оксалова киселина.
Оксалова киселина, подобно на мравчената киселина, също е призната като безопасна. Нещо повече, не се очертават значими остатъци след третиране с оксалова киселина, както е показано в това изследване.
Остатъчни количества от оксалова киселина във восъка, пчелния мед и пчелите след третиране
 Пчелен мед: граница на откриване, граница на установеното количество – 0,5 mg /kg, 1 mg/kg;
 пчелен восък, граница на количествено определяне е 1,5 mg/kg, а установеното количество е 12 mg/kg;
 пчели: граница на количествено определяне е 0,8 mg/kg, а установеното количество е 2 mg/kg.
СЪЩНОСТ НА МЕТОДА
Плътен картон с размер 45 х 3 cm и дебелина 1,5 mm се напоява в разтвор на оксалова киселина която е разтворена в глицерин. Неговото преимущество в сравнение с други препарати на основата на оксаловата киселина е, че той може да бъде използван при наличието на открито и закрито пило в пчелното семейство и даже при висока температура на въздуха. Средната ефикасност на органичния продукт е 93,1% при ниска вариабилност.
Оксаловата киселина като активна съставка показва някои предимства пред сегашните методи на лечение с органични киселини. Полимер-целулозните матрици не само имат всички предимства на течната обработка на оксалова киселина, но също забавят освобождаването на оксаловата киселина, така че да останe по-дълго време в пчелното семейство. Това намалява броя на третиранията на пчелните семейства при повторно прилагане на терапиите с оксалова киселина. В това проучване е показана нова формула, базирана на оксалова киселина с висока акарицидна активност срещу Varroa destructor. Все пак, като се има предвид, че падането на акари е регистрирано със специално приспособено кошерно дъно, оценената ефикасност не е резултат само от приложението на изпитваното лекарство, но и от комбиниращ ефект (естествена смъртност от акари). Независимо от това, в сравнение с контролната група са открити големи разлики, показващи отлична акарицидна активност на новото лечение.
Други изследвания показват, че е постигната добра ефикасност, като се използват най-малко три приложения на течна оксалова киселина на пчелно семейство. В други случаи, три или повече третирания не са достатъчни за ефективен контрол на Varroa destructor. Също така, през летния сезон, ефикасността, получена чрез течна обработка, се намалява, тъй като оксалова киселина не убива открито и закрито пило. Доказано е вредното въздействие върху развитието на пилото, плюс ниската ефективност, когато се използва оксаловата киселина, когато е налице наличие на открито пило.
Авторите посочват за ефикасността на подобни целулозни ленти с оксалова киселина в сравнение с други лечения с оксалова киселина (методи на накапване и изпаряване). При пролетните проучвания ефективността на целулозните ленти не е статистически различна от естественото падане на Varroa destructor. По същия начин, есенните опити имат едни и същи резултати. Въпреки това, при напръскване, накапване и изпаряване на оксалова киселина, добър контрол над Varroa destructor се наблюдава в централната Италия. Те заключават, че незадоволителната ефикасност на целулозните ленти спрямо добрите контролни резултати от капене и изпаряване може да се обясни с високата киселинност на водните разтвори на оксаловата киселина. рН около 1 може да бъде показателна за най-добрата активност на оксалова киселина срещу акарите.
ОСОБЕНОСТИ НА ОКСАЛОВАТА КИСЕЛИНА
Оксаловата киселина спада към силните органични киселини и прекомерното боравене с нея може да доведе до раздразнение на хранопровода, стомаха, кожата и дихателните пътища, намалява калция в организма, като образува калциеви съединения, неразтворими във вода. Това води до появата на камъни в бъбреците. При попадане даже на слаби количества от разтвор на оксаловата киселина в организма може да се стигне до повръщане, задух. Леталната доза при хора (орален прием): 600 mg/kg. Пределно допустимите концентрации (ПДК) във водни басейни са 0,2 mg/L.
Оксаловата киселина е естествена съставка на меда, като нейните стойности са между 1 и 820 mg/kg, открити в различни медове в различни краища на света! Високо съдържание на оксалова киселина се открива в пчелен мед от сладък кестен (Castanea sativa), като стойностите са в диапазон от 1000 до 1500 mg/kg (от 1,0 до 1,5 g/kg). Мановите медове съдържат от 500 до 800 mg/kg, при полифлорните медове е 100 до 500 mg/kg). Дневният прием на оксалова киселина, при условие, че се консумира по 20 грама пчелен мед е в диапазона от 0,02 до 16 mg. Подобни теоретични стойности по отношение на оксалова киселина, намираща се в пчелния мед и пчелните продукти (цветен прашец, перга, пчелно млечице), установено при третирани или нетретирани кошери, е незначително в сравнение с приема на вещество в ежедневната храна от други източници!
PiKtablica3Европейската агенция за оценка на медицинските продукти (The European Agency for the Evalution of Medical Products EMEA/MRL/89103-Final) смята, че e належащо нейното включването съгласно Регламент (ЕО) № 1076/98 на Комисията от 27 май 1998 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход.
Съгласно заключенията и препоръките определени от Комитета за включване на вещества в Приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета, и по-специално, че оксаловата киселина е вещество с ендогенен произход, което се среща в тъканите на растенията и животните. Естествените концентрации на оксалати в растенията са в границите от 5 до 200 000 mg/kg сухо тегло. Няма значително увеличение на естественото съдържание на оксаловата киселина, което се наблюдава след лечение на пчели. Теоретично акумулацията на оксалова киселина в пчелен мед при третирани или нетретирани пчелни семейства е незначителна в сравнение с общия прием на оксалова киселина в ежедневната храна от други източници. Храната, произведена от растения, които са основен източник на оксалова киселина, като в европейската диета стойностите са в диапазона от 5 до 500 mg (и до над 1000 mg при някои вегетарианци).

Публикувана в Пчела и кошер

Поддържането на слаби семейства е чиста загуба на време и средства за пчеларя

Старите пчелни майки трудно преживяват зимата. При загубата им, ако няма резервни пчелни майки в пчелина, се налага да се извърши обединяване на осиротялото семейство с друго.
В МОЯТА ПРАКТИКА ПРИЛАГАМ СЛЕДНИЯ НАЧИН
Уеднаквявам миризмата на осиротялото семейство с тази, към което ще бъде присъединено. Поставям на редовното семейство втори корпус (наставка и обикновен магазин) с плътна преграда върху него със замрежено прозорче на нея, за да преминават феромоните на майката към осиротялото семейство във втория корпус. Прехвърлям във втория корпус семейството без майка, осигурявайки му достъп на въздух, храна и вода, но без възможност за излитане. След седмица премахвам мрежата от прозорчето на плътната преграда. Под въздействието на феромоните на майката от редовното семейство настъпва безпроблемно обединение. Следва пренареждане на питите в обединеното семейство.
Възможно е присъединяването на осиротялото семейство да се извърши в плодника на редовно семейство, изпълнявайки последователно следните процедури. Кошерът със семейството без майка се приближава плътно до определения за настаняване на осиротялото. Питите на приемното семейство се изместват в единия край на кошера. Поставя се до тях празна рамка със закрепен за плътно отделяне на празното пространство вестник, напръскан със сироп. Следва уеднаквяване на миризмата на двете семейства и настаняване на осиротялото до отделеното с вестника. Отворът на прелката към настаненото семейство е затворен. Подмамени от напръскания сироп на вестника пчелите бързо го прояждат и настъпва обединението. Три дни след това се извършва пренареждане на обединеното семейство.

(Повече може да прочетете в новия брой на в. "Пчела и кошер", който излиза в сряда на 29 април)

 Pk01

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 21 Април 2020 12:42

Ще стане ли опрашването бизнес?

В целия свят е призната ролята на пчелите в земеделието и е оценена финансово

Инж. Илия Цонев
За съжаление многобройните предложения, адресирани до МЗХГ и до МОСВ за възприемане и утвърждаване на разбирането (на парадигмата) за пчелите като основни опрашители в природата, а след това като източник на пчелни продукти, не срещнаха разбиране и подкрепа сред управляващите у нас. Повече от пет години предлагаме нашата страна да направи предложения до ЕС за възприемане и утвърждаване на основната функция на пчелите в природата – опрашването и в резултат на това заплащане на екосистемната услуга „Опрашване“ (вместо субсидии) поне по 60 евро на регистрирано пчелно семейство. Идеята е пчеларите да получават основните си приходи от опрашителната дейност, извършвана от пчелите в стационарните пчелини. Отделно от това се предлага това, което изкарат пчеларите от продажбата на мед и други пчелни продукти да не се облага с данъци. Така секторът ще имат гарантирани добри приходи от опрашването и в добавка това, което се реализира от продажбата на пчелни продукти, но без данъци.
Ако практикуват подвижно пчеларство, независимо от получаваните средства по 60 евро за пчелно семейство, пчеларите да могат да се договарят допълнително с фермерите за условията и средствата които да получават.
Какво повече от това може да се желае?
Защо в днешно време ние пчеларите трябва да насочим основните си усилия към заплащане на опрашителната дейност на пчелите?
Опрашителите – медоносни пчели и диви опрашители, от древността до днес са основен фактор за поддържане на биологичното разнообразие, на екологичното равновесие и на продоволствената сигурност - около 1/3 от храната ни се осигурява от опрашителите.
В Резолюцията на Европейския парламент (ЕП) от 1 март 2008 г. за пчеларството се посочва, че 84% от растителните видове зависят от опрашването с пчели и с диви опрашители. В този смисъл без опрашителите растителният свят, а заедно с него животните и хората не могат да съществуват.
При размножаването в растителния свят, опрашителите изпълняват същите функции като мъжките индивиди в животинския свят.
По данни от ООН от 100 селскостопански култури, които са източник на 90% от храната, 70 култури се опрашват от пчелите. От тези насекоми, без преувеличение зависи бъдещето на човечеството.
Неслучайно през 2019г. институтът Earthwatch е заключил, че пчелите са най-важното живо същество на планетата. Учените са предупредили също, че пчелите са изложени на риск от изчезване. Пчелите опрашват около 80% от ентомофилните (опрашвани от насекоми) растения.
Какво получаваме ние – пчеларите за това, че отглеждаме най-важните живи същества на планетата, от които зависи биологичното разнообразие, на екологичното равновесие и на продоволствената сигурност - около 1/3 от храната ни?
Едно нищо!
В обществото и сред управляващите исторически се е утвърдило разбирането (парадигмата), че пчелите се отглеждат за мед, а опрашването е нещо полезно и безплатно. Още една голяма заблуда битува в обществото и сред управляващите, че опрашването е даденост.
Уважаеми пчелари, хванали сме тоягата от грешната среда!
В днешно време парите от пчеларството не са в меда, а са в заплащането на опрашителната дейност!
Така повече не може и не бива да продължаваме – да влагаме много труд и да получаваме несъразмерно малки приходи от дейността си по отглеждането на основните опрашители в природата. Време е да се вземем в ръце и да се борим за достойно и справедливо заплащане на нашия отговорен и важен за цялото общество труд.
Трябва да накараме управляващите и обществото да разберат тази истина и да започнат да ни заплащат справедливо нашия труд затова, че отглеждаме основните опрашители в природата. Опрашителите – пчелите и дивите опрашители са заплашени от изчезване. Те живеят във все по-враждебна среда, дължаща се главно на човешката дейност – интензивно земеделие (монокултурно и силно химизирано), ГМО, масово унищожаване на медоносната растителност – както дървесна, така и тревна.
Ако човечеството допусне да изчезнат пчелите и другите опрашители, пандемията „Коронавирус“ ще ни се струва като леко намигване. Ще изчезнат почти всички плодове, зеленчуци, ядки, семена и много други храни. Ще ни се наложи да ядем само „голям асортимент“ от храни от житни култури и само толкова!
В момента Комисията на ЕС разработва „Стратегия за биоразнообразието“, която се очаква да е готова към края на април 2020г. Затова искаме в най-скоро време да изпратим подготвено обосновано и подписано писмо, заедно с мотиви към него, адресирано до Председателя на Комисията на ЕС г-жа Урсула фон дер Лайнен. Нашето писмо изпращаме от името на учените, работещи в областта на пчеларството или съпричастни към нашите проблеми.

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 17

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта