Посрещаме лятото с достатъчно вода за напояване, уверяват експерти

Повечето комплексни и значими язовири са в добро състояние

Страната ни разполага с достатъчно вода за напояване на прага на сезона с най-горещо и сухо време, изискващо по-често поливане на насажденията. В това уверяват от Министерството на земеделието и храните в отговор на въпроси, които им изпратихме  от “Гласът на земеделеца“.

Предвид падналите валежи, към 15.06.2023г в 19-те комплексни язовира, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД и предназначени за осигуряване на водни маси за напояване, са акумулирани достатъчно водни маси за подсигуряване на напояването. Процентното запълване на язовирите е в близки и надвишаващи стойностите към същата дата на 2022г, съобразно което се очаква нормалното провеждане на поливен сезон 2023 – пишат от агроведомството.

Повечето от комплексните и значимите язовири са в изправно състояние. Язовирите са под постоянен контрол и наблюдение. Ежедневно, на десет дни и месечно в МОСВ се подава информация за наличните обеми и баланса им, ежеседмично информацията се представя в МЗХ. Проверките на безопасността им се извършват регулярно от контролните органи – ДАМТН, по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Ежегодно, по реда на Закона за водите, Закона за администрацията и Закона за защита при бедствия, се назначават и комисии от областните управители, които извършват проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях.

След падналите интензивни валежи в последните дни има няколко язовира, от които се изпускат контролирано водни маси, с оглед осигуряване на свободен обем за поемане на увеличените количества вода. В областите Враца и Монтана, където са най-интензивните валежи, денонощно работят и екипи на ГДПБЗН, включително на яз. “Клисурица“ и яз. “Христо Смирненски“. При контролиране изпускане на водни маси няма опасност от непосредствено заливане, тъй като възможностите за провеждане на вода на изпускателните съоръжения са съобразени с капацитета на 500-метровия участък след тях.

Към настоящия момент речните корита, в рамките на компетентността на „Напоителни системи“ ЕАД, поемат и провеждат водните количества. При по-продължителни и интензивни валежи е възможно излизане от коритата и заливане, тъй като нивата вече са много високи, признават от Земеделското министерство.

Корекция в цените на водата за поливане, които драстично бяха повишени в началото на тази година, не се предвиждат, казва се още в отговора до “Гласът на земеделеца“. Цените на услугата “доставка на вода“ за напояване се актуализират и публикуват ежегодно, преди началото на поливния сезон. База за калкулирането им са разходите, които дружеството извършва при транспортиране на водата до ползвателите, без към последното да се начислява печалба. При помпено доставяната вода, основен ценообразуващ разходен елемент (75%) е цената на електроенергията. Предвид немалката инфлация и цените на електроенергията , към началото на годината се наложи известно увеличение на цените на услугата. С оглед компенсиране на последното, считано от 14.06.2023 Европейската комисия е одобрила схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“. Тя е разработена в съответствие с Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. Информация за последната е публикувана на сайта на Министерство на земеделието и храните.

Планирани са инвестиции, които да подобрят състоянието на съществуващата напоителна инфраструктура. Към момента е в ход процедура № BG06RDNP001-4.016„Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“, по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., целяща рехабилитация на съоръжения, с оглед минимизиране загубите на вода. Напоителни системи“ ЕАД кандидатства с 26 проектни предложения по подмярката.

Отделно от последното, дружеството проучва възможности за осигуряване на финансиране, с оглед цялостно подобряване на инфраструктурата за доставка на вода и ограничаване на загубите – твърдят още от агроведомството.

*Снимки – архив на „Напоителни системи“

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X