ДФЗ подобрява защитата на данни с проект за над 1 млн. лева

Избраният изпълнител трябва да изпълни 8 вида дейности за 44 месеца, като реорганизира съществуващите процеси и изгради интегрирана инфраструктура

Разширяване и надграждане на инфраструктурата за защита на данните планира Държавен фонд “Земеделие“. За избор на изпълнител е проведена обществена поръчка, в която е заложена прогнозна стойност от 1,2 милиона лева. В конкурса са участвали двама кандидати, като единият е отпаднал поради несъответствие с изискванията. Победителят от състезанието се ангажира да изпълни 8 вида дейности, с които да реорганизира съществуващите системи, да ги разшири и надгради, за да се подобри работата им. В предмета на поръчката е предвидено изпълнението да се осъществи на два етапа, след които да се осигури гаранционно поддържане. Първият е изготвяне на план за управление на дейностите и проект за модернизация на инфраструктурата за защита на данните, вторият – реализация на интегрирана инфраструктура за защита на данните.

В първоначалното задание е заложен срок за изпълнение на проекта за 3 години от момента на възлагането. Проектът включва доставка, инсталиране и поддръжка на комплексна инфраструктура за защита на данни, включващи резервиране, възстановяване, архивиране и съхранение на данни с общо сумарно количество не по-малко от 100 ТВ данни. Задължително изискване към изпълнителя е да притежава внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, включващ доставка, инсталиране и поддръжка на ИТ оборудване. Както и да предостави на възложителя еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на ефективност. Заложени са и още редица критерии за ниво на професионална компетентност, опит, сертификация по евростандарти, брой служители и тяхната квалификация и др.

В офертата на един от участниците в състезанието са констатирани непълноти и несъответствия, а след като са дадени указания, но пропуските не са коригирани в дадения срок, той е отстранен. Така е избрано предложението на другия кандидат, който предлага да изпълни поръчката за 1 164 864 лева. В сумата са включени 8 вида дейности, които трябва да бъдат изпълнени в срок до 44 месеца. Сред тях са удължаване срока на пълна гаранционна поддръжка на съществуващ софтуер и дискови масиви за защита на данни, доставка на допълнителни лицензи, съпътстващи услуги, 60 работни часа консултации по време на гаранционната поддръжка. Срокът за пълна гаранционна поддръжка на всички новодоставени компоненти, включително хардуер, софтуер и лицензи, е 3 години.

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X