Приключи оценката за допустимост на 143 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 143 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Те са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 – „Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро“ по подмярка 4.2.
От оценените на етап административно съответствие и допустимост 143 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 118 проекта. Отхвърлените предложения са 20, а още 5  са оттеглени от кандидатите.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван Списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка чрез ИСУН на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X