Австрия ще инвестира 93 млн. евро годишно в алпийските пасища до 2027 г.

В своя стратегически план страната поставя силен акцент върху справедливото разпределение на подпомагането между малките и големите фермери

Австрия представи предложението си за стратегически план за Общата селскостопанска политика (ОСП) на 30 декември 2021 г. след консултация със заинтересованите страни. На 10 август 2022 г. Австрия представи преработено предложение, което отразява забележките на Европейската комисия по първия проект. Комисията одобри това предложение на 13 септември 2022 г. Тук представяме някои от основните характеристики на стратегическия план за ОСП на Австрия.

Селските райони покриват 75% от територията на Австрия, а 18% от земята попада в категорията на т.нар. междинни региони – населени места, които все още не са обособени като градове. В селското стопанство на Австрия преобладават дребните земеделски производители, които често се намират в планински области и райони с природни или други специфични ограничения. Първичният сектор на земеделието формира 1,2% от брутната добавена стойност (БДС) на страната. От общата площ 32% са земеделски земи, докато горите покриват 44%. Около половината от използваната земеделска площ представлява обработваема земя, а другата половина са предимно постоянни пасища.

Повече от 3,5 милиона души живеят в селските райони, което представлява 40% от населението на страната. 27% живеят в междинните региони. В Австрия има повече от 110 000 ферми, като една ферма управлява средно около 20 ха земя.

60% от финансирането по плана е за ПРСР

Стратегията за развитието на селското стопанство на Австрия до 2027 г. е насочена към осигуряване на устойчива конкурентоспособност на фермите и осигуряване на хранителна безопасност за населението, като в същото време има за цел да подобри възможностите за опазване на природните ресурси и климата. Планът допринася значително за подобряване на жизнеността и качеството на живот в селските райони чрез инвестиции, трансфер на знания и иновации.

Австрия ще използва над 60% от финансовите ресурси по плана за Програмата за развитие на селските райони. Разнообразните инвестиции ще укрепят селската инфраструктура и ще помогнат за противодействие на застаряването и обезлюдяването в селските райони. Ключова цел на стратегическия план на Австрия е по-справедливото разпределение и по-ефективното и ефикасно насочване на директните плащания. Става въпрос за преразпределение на пари от по-големите към по-малките стопанства чрез така нареченото преразпределително плащане и отчитане на специалните нужди и обстоятелства.

Справедливо разпределение на средствата между малките и големите

Годишно 478 млн. евро са предвидени за подпомагане на основния доход. Тези средства покриват около 2,2 млн. ха земя допустима за подпомагане. Фермерите ще получават около 208 евро базов доход на ха.

Алпийските пасища са заети предимно с фуражни растения и тревиста растителност, състоят се също от торфени площи. Те осигуряват допълнителни производствени условия за приблизително 26 000 ферми. В тези алпийски пасища ще бъдат инвестирани 93 млн. евро годишно.

Преразпределителното плащане ще подобри рентабилността на дребните и планински фермери в необлагодетелстваните райони. За подпомагане на тези ферми е предвидено специално подпомагане на доходите за първите 40 ха. Австрия определя таван от 100 000 евро на основния доход на ферма след приспадане на разходите за труд. Това допълнително ще допринесе за по-справедливото разпределение на директните плащания.

Организациите на производителите ще бъдат подкрепени чрез схеми за качество или подкрепа за къси и местни вериги на доставки, което ще подобри възможностите за реализация на продукцията на 70% от фермите. Планът за ОСП ще предложи подкрепа чрез секторни интервенции за плодове и зеленчуци, пчелни продукти, вино, говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, овче, козе и свинско месо.

60% от средствата по ПРСР са за екологични цели

Австрия повишава стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) в сравнение с предходния програмен период. Земеделските производители трябва да отговарят на тези условия, ако искат да се възползват от най-голямото възможно подпомагане на доходите. Това подобрение ще осигури по-голяма полза за околната среда чрез опазване на водата, почвата и биоразнообразието и ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство. Делът на подобряващите биоразнообразието характеристики на ландшафта като овощни дървета, храсти, живи плетове, цветни ивици и пчелни пасища ще нарасне над 7% от земеделската земя в страната до 2030 г.

Австрия изразходва почти 60% от своя бюджет за развитие на селските райони за екологични цели, като ще прилага плащания на базата на площ за екологични практики, които надхвърлят законово изискваните. Една от най-силните интервенции в плана са плащанията за агроекологични и климатични мерки.

Австрия вече има един от най-високите дялове на биологично производство в ЕС. С помощта на ОСП този дял ще бъде допълнително увеличен до 30% от земеделските земи. Основна цел на плана е укрепването на щадящо биологичното разнообразие земеделие. На над 20% от земеделските площи ще се прилагат практики като опазване на природата, косене на планински ливади или управление, ориентирано към резултатите. Над 56% от земеделските площи ще бъдат обработвани така, че да се защити качеството на водата.

Екосхемите се фокусират върху опазването на почвата и водите, както и върху подобряването на хуманното отношение към животните.

Социалната страна на плана

Конкурентоспособността на селските райони зависи от подобряването на състоянието на техническата инфраструктура и достъпа до базови услуги, които са основа за развитие на устойчиво предприемачество. С подкрепата на ОСП ще бъдат създадени повече от 11 000 работни места и ще бъдат подпомогнати над 1 800 селски предприятия. Акцентът ще бъде поставен върху развитието на туристическа инфраструктура и по-атрактивни местни туристически центрове.

Ще бъдат подпомогнати и социалните услуги с акцент върху детските заведения. 80% от селското население ще може да се възползва от стратегиите за местно развитие, прилагани от местните инициативни групи в рамките на подхода LEADER. Общо около 210 млн. евро ще бъдат инвестирани в селските райони и ще допринесат за развитието на социалните иновации по подхода LEADER.

Австрия ще се съсредоточи върху привеждането на земеделските стопанства в съответствие с определени разпоредби на европейското трудово законодателство. С тази цел в партньорство със съответните социални партньори е изготвена система за санкции. Изпълнението на плана ще се основава и на принципа на равни възможности и недискриминация, включително достъпност за хора с увреждания и равни възможности за жените и мъжете.

По-високи стандарти за хуманно отношение

Страната подкрепя също така фермери, които се ангажират да спазват по-високи стандарти за хуманно отношение към животните в животновъдството и да използват отговорно антибиотиците. Австрийският план предлага интервенции, предназначени да подкрепят по-добрата грижа за едрия рогат добитък и свиневъдството. Общо 40% от животновъдните единици в страната ще бъдат обхванати от мерките за повишаване на стандартите за хуманното отношение към животните. Например, добитъкът ще има достъп до зони за паша в алпийските пасища за най-малко 60 дни в годината, а свинете и говедата ще имат повече пространство в оборите.

Планът предлага подкрепа за различни обучителни и консултантски дейности. Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) ще бъде разширена и укрепена. Това допълнително ще улесни създаването на оперативни групи в рамките на Eвропейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI), чрез които ще се разработват и изпълняват иновативни проекти.Между 2023 и 2027 г. над 1,3 милиона души ще се възползват от съвети, обучение или обмен на знания по различни теми, като например климат, околна среда и ефективност, или ще участват в оперативни групи по EIP.

Други финансови инструменти на ЕС като Механизма за възстановяване и устойчивост или Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще бъдат насочени към удовлетворяването на допълнителни нужди на хората в селските райони. Например широколентовата и мобилната инфраструктура ще бъдат допълнително подобрени. В Австрия фиксиран широколентов достъп се предлага на почти всички от приблизително 3,9 милиона домакинства.

Финансови параметри в плана

Националното финансиране не включва допълнителното национално финансиране, посочено в член 146 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Директните плащания включват средствата за памук, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) 2021/2115, и отразяват възможни трансфери между стълбовете. Плащанията за подпомагане по Регламент (ЕС) № 1308/2013 не са включени в Стратегическия план по ОСП. Националното финансиране за секторно подпомагане се отнася само за пчеларството. Средствата за развитие на селските райони отразява възможните трансфери между стълбовете и включва техническа помощ.

Минималните финансови средства за подпомагане на млади фермери могат да бъдат запазени по Директните плащания и/или Програмата за развитие на селските райони. Екосхемите по Директните плащания могат да бъдат под 25%, ако се използва възможността за отстъпка от Програмата за развитие на селските райони, съгласно чл.97 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите по Директните плащания може да бъде по-ниско от 10%, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
_________________
1 в сравнение с пакета за развитие на селските райони, посочен в приложение XI към Регламент (ЕС) 2021/2115

2 в сравнение с пакета за директни плащания, определен в приложение IX на Регламент (ЕС) 2021/2115

3 не е приложимо, тъй като минималната вноска за млади земеделски производители е определена като абсолютни суми в приложение XII към Регламент (ЕС) 2021/2115

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X