3 000 дка земеделска земя смени предназначението си за неземеделски нужди само на едно заседание на Комисията по земеделски земи в МЗХ

Заседанията на комисията обаче са почти всеки месец, а се работи на база стара нормативна уредба и стари тарифи

Диана Ванчева

Покрай голямата шумотевица и пушилка, които се вдигнаха за изграждане на фото и други волтаични централи в земеделски земи, решихме да проверим как става промяната на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. И погледнахме какво прави в това отношение специалната Комисия за земеделски земи към МЗХ.

…Видно става, че само при едно свое заседание, на 8 септември т.г., въпросната комисия към аграрното ведомство с Протокол № 18 и със свое решение  №КЗЗ-18 е променила предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и е утвърдила площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи на обща територия от 3 026 730 кв.метра или 3 000 дка.

Заседанията на комисията обаче са почти всеки месец, така че може да се сметне за какви мащаби става дума и какъв обем земеделска земя на година става неземеделска.

На 8 септември въпросната комисия е издала общо 131 разрешения за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Всичко това е законно, и е малко парадоксално, че е направено на основание членове и алинеи от Закона за опазване на земеделските земи и правилника за приложението му.

Разбира се, че собствениците на земя редовно имат нужди  всякакви. Всички тези промени са направени с цел извършване на строителство на жилищни сгради и подобни, за обекти за производствена и складова дейност, за обекти за търговия и демонстративна дейност, за складови, ремонтни и офисни помещения, за магазини и търговски площи. Не липсват, разбира се, и разрешения  за изграждане фотоволтаични централи и паркове.

 Специално за изграждането на фотоволтаични паркове и централи, само на заседанието от 8 септември т.г. е разрешено  такива да израснат върху 3 026 730 км.метра или 3000 дка.

В случая става дума за изграждане на фотоволтаици в районите на с.Сбор и с.Априлци, Пазарджишко, община Перник, община Лозница, Разградско, с.Вълчи дол, Варненско, с.Камено, Бургаско, община Стамболово, Хасковско, Сливница, Софийско и др., но на предишните заседания те са позволени и в много други райони.

Когато попитахме министъра на земеделието Кирил Вътев за този факт, и знае ли го /покрай намножаването на фотоволтаици в земеделски земи/, той ни отговори, че в случаите, които разглежда комисията на МЗХ става дума за частни земи и там ведомството не може нищо да направи, защото това е частен интерес.

Да видим все пак…

Как става промяната на  предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

Процедурата стъпва на следната нормативна уредба:

  • чл. 24, ал. 2 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) в сила от 23.02.2018 г. след изменения. Тук се казва, че при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план заинтересованото лице може да предлага промяна на предназначението на необходимата земеделска земя за неземеделски нужди. Комисиите, създадени за целта в 30-дневен срок от предложението постановяват решение за промяна на предназначението на земеделските земи.
  • чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане  на  Закона  за  опазване  на земеделските земи,  който текст е последно изменен през 2004 г. В него се казва, че при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план за обект, физическото или юридическото лице – собственик на земята, може да внесе предложение за промяна на предназначението й, когато обектът се изгражда за собствени нужди.
  • чл. 5, 6, 8 и 9 от Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, които текстове за последно са изменени 2008 г. В тях се нарежда, че размерът на таксата се определя по формулата: Т=СББ x К площ x Кк x К пол.
  • Където: Т – е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя(лв.); СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5.
  • К площ – това е коефициентът за площта на земята, необходима за обекта.
  • Кк – е коефициентът за категорията на населеното място.
  • К пол – е коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера, необходим за обекта, и от вида на обекта, и може да варира при площ до 1дка включително от 2,00 до при площ над 5 – 10 дка – 4,00; а при площ над 10 дка – 5,00.

Всеки, които желае да промени предназначението на земеделска земя

трябва да се обърне към Комисията за земеделските земи към МЗХ, което важи за утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране. А при наличието на влязъл в сила подробен устройствен план или парцеларен план – за издаване на решение за промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на обекти върху земеделски земи с площ над 50 дка, върху земеделски земи от първа до четвърта категория; или върху земеделски земи от първа до десета категория, когато са поливни.

Също и в случаите, когато върху земеделската земя е извършено строителство без решение за промяна на предназначението.

Подават се писмено заявление, обяснителна записка, документ за собственост за учредено право на строеж, скица на имота или скица-проект и др. На основание чл. 30, ал. 9 от правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи се иска и  становище/решение по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие, както и акт за категорията на земята.

В срок до 30 работни дни трябва да се получи уведомление за решението на комисията за промяна предназначението на земеделската земя, което влиза в сила след заплащане на определената такса. Решението на комисията може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Днес е видно от членовете и алинеите от закона и правилника, които регламентират процеса, не са променяни от десетки години. А се използват и на тяхна база се издават разрешения при съвсем различни реалности и дадености. Законодателната база е остаряла, независимо, че говорим за частни лица, както казват от МЗХ. Тарифите – също, те не са пипани от над 10 години.

И днес, когато се говори за правила, които да регламентират изграждане на фотоволтаици върху плодородни земеделски земи,  трябва да се има предвид и тази стара нормативна база.

Както и това, че например наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение също не е пипана от пет години.

Интересно как се тълкуват соларните централи и панели, защото те не присъстват във възможните обекти, за които се регламентира коефициент за промяна на категорията на земеделската земя? Може би се смята, че спадат към категорияа обекти, свързани с енергетиката? Виж, голф игрищата са разрешени.

Така че днес се вдига пушилка при стари нормативи и направо изветряли такси. А май е време за нови, които специално да касаят изграждането на фото, агроволтаици и друг вид паркове и централи. Всичко това може да стане лесно, ако все пак се направи един анализ къде и какво е изградено и за колко години напред. Защото, както виждаме, тези енергийни обекти твърде бързо напредват.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X