Компост от животински тор, утайки и отпадни води ще произвеждат край Пловдив

Инсталацията е с капацитет 4800 тона годишно, според проекта са взети мерки срещу миризми, прах и замърсяване

Инсталация за компостиране възнамерява да изгради столична фирма в Пловдивско, между град Брезово и село Зелениково. Проектът предвижда продуктът да се получава от биоразградими отпадъци, сред които животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването, отпадъци от алкохолна дестилация, от корк, дървесни кори, дървесина, както и утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. Това става ясно от инвестиционното предложение, подадено до РИОСВ-Пловдив. От инспекцията са преценили, че не е необходимо да се извършва оценка за въздействието на околната среда, показа проверка на „Гласът на земеделеца“.

Бъдещата инсталация ще може да преработва по 4800 тона отпадъци годишно или по 19,2 тона на денонощие. Капацитетът е пресметнат при 250 работни дни на едносменен режим и 8-часова смяна.

Предвидено е да се приложи технология за компостиране чрез закрит – in vessel, статичен метод с принудително аериране на компостираните купчини. Обектът ще бъде в стопански двор, където преди време е имало свинеферма. Целият имот е с площ 43 473 кв. м. В него има пет сгради с бетонови водонепропускливи настилки. Върху тях ще се разполагат компостни редове, всеки от които – по около 150 куб. м и ще бъде покрит с дишаща мембрана. Уточнява се, че тя осигурява оптимални условия за производствения процес, който да не се влияе от атмосферните условия.

Преди оформянето на куповете ще се поставя подложка от около 30 см отпадъчни кори и дървесина. В подложката, по ширина през 2 метра, ще бъдат поставени PVC тръби с размер Ф20, надупчени и съединени в общ колектор, водещ към центробежен вентилатор.

Основните елементи на инсталацията ще бъдат няколко. Първият е приемната зала, представляваща плац с настилка от водоплътен бетон с площ 200 кв. м. Вторият – зона за съхранение на отпадъци, представляваща плац с настилка от водоплътен бетон с площ 600 кв. м. Чрез поставяне на бетонни блокове и навеси там ще се оформят клетки за разделното съхранение на различните видове отпадъци. Те ще бъдат покрити с платнища от Gore tex мембрана, за да не се допуска разпространение на миризми и за да се предпазят отпадъците от атмосферните условия. Следващият е зона за смесване на отпадъци преди компостиране – плац с настилка от водоплътен бетон с площ 300 кв. м, като отпадъците ще се пренасят до нея с челен товарач. Зоната за компостиране ще бъде обособена върху плочите на две от сградите в стопанския двор. Целият процес ще се извършва върху една площадка без обособяване на зони за интензивно разграждане и за узряване на компоста. Общото времетраене на процеса ще е от 6 до 8 седмици. В други две сгради пък ще бъде зоната за съхранение на крайния продукт, който ще се складира на купове, завити с непромокаемо покривало.

Проектът не предвижда мащабни строителни дейности, изкопни работи и използване на взрив.

Оборудването на инсталацията ще включва мобилно барабанно сито, дробилка за клони и дървесина, миксер, трактор, колесен челен товарач, мотокар или електрокар, разбъркваща машина за компост, 15 центробежни вентилатора и също толкова дишащи покривала за компоста.

Площадката е електрифицирана и под видеонаблюдение.

Вода за оросяване на компостните редове ще се доставя от лицензирана фирма. Образуваният инфилтрат, заедно с дъждовните води, ще се отвежда към басейн за съхранение, като впоследствие ще се ползва отново за оросяване на компостните редове. Излишните количества ще бъдат извозвани с цистерна. До имота има общински път.

В мотивите към становището на екоекспертите, че не е необходимо да се прави оценка за въздействието на околната среда, се подчертава на първо място, че при този вид дейност се цели намаляване на количеството депонирани отпадъци. Твърди се още, че платнищата от водонепропусклива мембрана задържат 99% от интензивно миришещите вещества. Освен това дейностите ще бъдат съобразени с метеорологичните условия и няма да се осъществяват във ветровити дни. При скорост на вятъра над 1,5 м/сек. (измерено с ветропоказател и измервател на скоростта на вятъра) в посока към град Брезово няма да се приемат, разтоварват и обработват отпадъци, както и да се изважда готовият продукт за пресяване.

Всички отпадъци за преработка ще бъдат съхранявани под навес, покрити с непромокаеми покривала, за да се избегне отделяне на прах и разпространението му към град Брезово.

Не се предвижда изграждане на нови пътища за достъп до имота, ще се ползват общинските шосета, като е избран маршрут от село Зелениково по посока към град Брезово, без да се навлиза в него или от село Чоба по посока към град Брезово или село Калековец, през село Стряма, град Раковски и град Брезово.

Отпадъците ще се транспортират и доставят в плътно затворени цистерни или специални ремаркета с плътно затварящи се капаци. Избраният метод не предполага използването на големи количества вода и минимизира образуването на инфилтрат при валежи, а образуваният ще се съхранява в басейн и ще се връща в производството.

РИОСВ-Пловдив и Басейновата дирекция в града са дали положителни становища на проекта, като се аргументират, че при спазване на всички изисквания няма риск дейността да окаже влияние върху водите, природни местообитания, популации и защитени видове. РЗИ-Пловдив също счита, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху населението. Община Брезово е информирана за инвестиционното предложение и писмено е уведомила Екоинспекцията, че в законовите срокове няма постъпили възражения.

*Снимки – pixabay

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X